[woocommerce_cart]

Systém vysledovateľnosti

Vypracovanie systému vysledovateľnosti surovín a potravín pre potravinársku výrobu, sklady, obchody s potravinami a všetky prevádzky, ktoré sa nachádzajú v potravinovom reťazci.

Dokumentácia vysledovateľnosti potravín na trhu

Čo je to systém vysledovateľnosti ?

Systém sledovania potravín a vstupných surovín, jeden krok vpred a jeden krok vzad, v celom reťazci od prvovýrobcov až po koncového spotrebiteľa.

Čo to znamená?

Každý prevádzkovateľ musí poznať pôvod a kvalitu svojich surovín, ktoré ďalej spracováva alebo predáva. Musí mať informácie ako o dodávateľoch, tak aj odberateľoch.

Systém vysledovateľnosti alebo smernica je plán sledovania produktov – dodávateľ/odberateľ  „jeden krok vpred a jeden krok vzad, od farmy až po stôl“. Spracovaný je pre prevádzky podľa požiadaviek legislatívy, úradov hygieny a samotných prevádzkovateľov, aby sa zabezpečilo vysledovanie produktov, hlavne v prípade krízovej situácie a v prípade sťahovania produktov. Všetky produkty a suroviny musia byť vysledované v čo najkratšom čase (každá šarža, zložka produktu) až po prvotnú surovinu. Tento systém sa spracováva na mieru pre jednotlivú prevádzku.

Kedy potrebujem vypracovať systém vysledovateľnosti ?

Smernicu a systém je potrebné nastaviť hneď na začiatku, teda už od spustenia prevádzky.

Systém vysledovateľnosti možno vypracovať ako samostatnú smernicu alebo spolu s HACCP systémom v kombinácii s ostatnou dokumentáciou ku dňu otvorenia prevádzky, pre každú prevádzku, kde sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami, ktoré sa uvádzajú na trh pre ďalšie spracovanie alebo koncového spotrebiteľa.

Na otvorenie prevádzky potravinárskej výroby budete ešte potrebovať

Pri potravinárskej výrobe, skladoch, distribúcii potravín a všade tam, kde sa s potravinami manipuluje, by prevádzkovateľ mal mať okrem systému vysledovateľnosti spracované aj ďalšie nadväzujúce dokumenty, ktoré sú medzi sebou prepojené.

Sankcie, pokuty, riziká

Legislatívnou povinnosťou každého prevádzkovateľa je zabezpečenie vysledovateľnosti surovín a potravín, ktoré do prevádzky vstupujú a vystupujú.

Je nutné mať spracovaný systém vysledovateľnosti ?

Povinnosť vypracovania a aplikácie tohto systému vyžaduje zákon.

Spracovaný a  implementovaný systém vysledovateľnosti musí mať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami a uvádza ich na trh, či už pre finálneho spotrebiteľa alebo ďalej do výroby ako surovinu alebo polotovar na ďalšie spracovanie.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám tento dokument spracovaný a implementovaný ?

Riziko nespočíva len vo finančnej pokute, ale aj v tom, že v reálnom prípade ohrozenia bezpečnosti potravín je ťažké dohľadať rizikovú šaržu.

Pokuty pre nevypracovaný, zle vypracovaný systém vysledovateľnosti sú uvedené v nariadení 152/1995 Z.z. zákona národnej rady Slovenskej republiky z 27. júna 1995 o potravinách a v znení ďalších predpisov. Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur. V prípade opakovaného porušenia legislatívy sa pokuta niekoľkonásobne navyšuje a môže dosiahnuť výšku až 5 000 000 eur.

Rozsah a priebeh vypracovania systému

Rozsah a priebeh spracovania dokumentácie si určujeme na základe vstupných informácií.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Rozsah spracovania dokumentácie vyplýva z viacerých faktorov.

Rozsah služieb a potreba vypracovania systému vysledovateľnosti závisí od typu prevádzky, zložitosti procesov, či produktov vyrábaných na danej prevádzke, čo vychádza z legislatívnych požiadaviek, požiadaviek dodávateľov alebo odberateľov a príslušného úradu hygieny.

Ako prebieha vypracovanie systému vysledovateľnosti ?

Priebeh spracovania dokumentu a evidencií Vám vypracujeme na mieru.

 • Oslovenie našej spoločnosti (telefonicky, kontaktným formulárom, emailom..)
 • Zadanie požiadaviek zo strany zákazníka alebo stručný popis problematiky a situácie
 • Poradenstvo, čo je potrebné spracovať, urobiť
 • Nastavenie parametrov a vzájomná dohoda
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Zaslanie potrebných informácií k podkladom, ktoré budeme potrebovať k vypracovaniu alebo osobné stretnutie
 • Získanie potrebných informácií k vypracovaniu dokumentácie alebo poskytnutiu našich služieb
 • Vypracovanie dokumentácie alebo poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Odovzdanie dokumentácie alebo úspešné poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Schválenie prevádzky, otvorenie prevádzky
 • Školenie, poradenstvo, revízia dokumentácie

Časté otázky

Pri vypracovaní systému vysledovateľnosti Vás zaujímajú viaceré témy.

HACCPoint firma

Vypracovávate túto smernicu aj pre malé prevádzky ?

Systém vysledovateľnosti vypracovávame pre všetky typy prevádzok, bez ohľadu na veľkosť a zložitosť procesov alebo vyrábaných produktov, ktoré sa tu spracovávajú.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné osobné stretnutie, ak potrebujem vypracovať systém vysledovateľnosti ?

Systém vysledovateľnosti vieme vypracovať na diaľku alebo po stretnutí a obhliadnutí prevádzky.

Na základe informácií, ktoré od Vás vypýtame, vieme spracovať program presne na mieru na Vašu prevádzku, a to tak isto, ako by to bolo aj v prípade výjazdu. Výhodou spracovania na diaľku je to, že dokumentáciu vieme spracovať rýchlejšie a lacnejšie.

Samozrejme, v prípade potreby alebo požiadavky z Vašej strany, vieme prísť za Vami na dohodnuté miesto alebo priamo na prevádzku, dohodnúť a prediskutovať všetky požiadavky a otázky, poprípade na Vašu požiadavku urobiť vstupnú kontrolu alebo audit za poplatok, ktorý sa vopred stanoví.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať systém vyledovateľnosti ?

Tento plán vieme spracovať do 2 týždňov. V nutných prípadoch, samozrejme, aj skôr.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu so systémom vysledovateľnosti ?

Tento plán môže byť spracovaný samostatne, ale taktiež býva prepojený s HACCP systémom, keďže v prípade testovania alebo reálnej situácie vysledovania, ako aj pri sťahovaní produktov z trhu, prichádza k určovaniu, v ktorom kroku HACCP systému mohlo prísť k nezhode.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je určený systém vysledovateľnosti ?

Tento plán je určený pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom manipulujú s potravinami, bez ohľadu na veľkosť prevádzky a zložitosť procesov pri uvádzaní výrobkov na trh.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára na webovej stránke.