[woocommerce_cart]

Otvorenie prevádzky

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky ohľadom otvorenia prevádzky

žiadosť na hygienu úrad zdravotníctva

Otvorenie prevádzky

Všetko čo potrebujete vedieť pre otvorenie svojej gastro prevádzky

Otvorenie novej prevádzky – aké sú povinnosti?

Ak ste sa rozhodli splniť si svoj sen a zriadiť si vlastnú gastro prevádzku, tak by ste určite mali poznať základné kroky a postup ako nič nenechať na náhodu, aby sa Vám to neskôr nezúročilo pokutami, doťahovaním z úradmi alebo aj zatvorením prevádzky. Pod gastro prevádzkou môžeme chápať každú prevádzku, kde sa manipuluje s potravinami  a nápojmi, či je to príprava pokrmov od základov, z polotovarov alebo len podávanie pokrmov a nápojov. V tejto kategórii pod gastro spadá napr. bistro, kaviareň, rýchle občerstvenie, reštaurácia, mobilný pojazdný bufet alebo „street food“ stánok. Pre otvorenie prevádzky ako napr. predajne platí rovnaký alebo veľmi podobný postup aj keď nespadá priamo pod gastro alebo HORECA segment prípadne tu vieme zaradiť aj iné prevádzky kde sa manipuluje s potravinami akýmkoľvek spôsobom.

Pre schválenie prevádzky je potrebné dodržať nasledovné kroky:

Založenie firmy (živnosť alebo s.r.o.)

Ako pri každom druhu podnikania tak aj pre otvorenie gastro prevádzky musíte mať založenú živnosť alebo s.r.o. V tomto kroku je veľmi dôležité dbať aj na to čo uvedieme do predmetu podnikania, čo závisí od toho aký zámer bude daná prevádzka mať a aké procesy budú na prevádzke prebiehať –  či to bude výroba potravín, donášková služba, gastro prevádzka s prípravou jedla a výdajom alebo predajne potravín,…Pri tomto kroku netreba zabúdať ani na zriadenie podnikateľského účtu.

Vyhľadať vhodný priestor

Veľmi dôležité je aj to, kde svoju prevádzku otvoríte. Okrem výberu správnej lokality a klientely, ktorá bude prevádzku navštevovať je potrebné ešte pred kúpou nehnuteľnosti alebo podpisom zmluvy o nájme z prenajímateľom dbať na to aký typ prevádzky chcem otvoriť. Na určité typy prevádzok sa môžu vzťahovať rôzne hygienické prepisy napr. na veľkosť alebo počet miestností, zdroje pitnej vody – počet umývadiel, WC, zázemia atď. Zároveň je pri podpise zmluvy potrebné uviesť údaje firmy ktorá bude v daných priestoroch schválená od hygieny.

Získať povolenie od hygieny na uvedenie priestorov do prevádzky

Pokiaľ priestor spĺňa Vaše predstavy a požiadavky úradov a legislatívy ďalším krokom je získanie povolenia od hygieny a úradu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov do prevádzky.

Ak si nie ste istý že Vám hygiena schválenie prevádzky na účely otvorenia gastro prevádzky povolí môžete ich zavolať na obhliadku pred alebo po podpise zmluvy o priestor (občas vedia urobiť výnimku). Po správnosti a podľa platných predpisov priestor obhliadnu a schvália až po zriadení prevádzky. Na pomoc so zariadením prevádzky si môžete zavolať externú odbornú firmu ktorá sa venuje tejto problematike a poradí Vám ako má byť uvedený priestor zariadený aby spĺňal všetky náležitosti legislatívy a úradov.

Po zriadení prevádzky teda priestorov je potrebné zaslať na regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) oznámenie resp. žiadosť na uvedenie priestorov do prevádzky.

Pokiaľ sa jedná o úplne nový priestor alebo priestor, kde sa predtým nenachádzala gastro prevádzka tak je potrebné podávať žiadosť o schválenie prevádzky.

Ak budete prevádzku otvárať v priestoroch, kde sa predtým nachádzal podnik z rovnakým zámerom tak nemusíte na úrad podávať žiadosť ale stačí oznámenie. Je to o to jednoduchšie lebo prevádzka neprechádza znovu schvaľovacím procesom a navyše nemusíte čakať 30 dní na vydanie rozhodnutia ale viete rovno otvoriť. Toto pravidlo sa vzťahuje ale len v tom prípade že sa zmenil majiteľ ale zámer prevádzky ako aj ponuka zostala podobná. Pokiaľ na prevádzke robíte úpravy čo sa týka, infraštruktúry, vybavenia a technológie alebo chcete napr. začať variť pokrmy kde predtým bolo len podávanie pokrmov a nápojov tak v tom prípade je už potrebné podávať znovu žiadosť na uvedenie priestorov do prevádzky.

Pokiaľ na prevádzke budete podávať aj alkohol netreba zabúdať požiadať colný úrad o povolenie predaja spotrebiteľského balenia liehu.

Všetky žiadosti a oznámenia viete podať aj elektronicky cez slovensko.sk prípadne osobne na podateľni úradu.

Oznámenie vzniku prevádzky mestsky úrad alebo obecný úrad

Otvorenie prevádzky je potrebné ohlásiť aj na mestský alebo obecný úrad v dostatočnom predstihu pred jej otvorením buď elektronicky cez slovensko.sk alebo osobne a to konkrétne otváracie hodiny, adresu prevádzky (nakoľko adresa sídla firmy môže byt iná).

Vypracovanie dokumentácie

Pri podávaní žiadosti prípadne oznámenia na úrad pre schválenie hygieny prevádzky je nevyhnutné mať spracované aj určité typy dokumentov ako je v prvom rade prevádzkový poriadok, HACCP systém a sanitačný plán, prípadne aj ďalšie typy dokumentov čo už závisí od typu prevádzky a jej zamerania ako aj procesov ktoré budú na prevádzke prebiehať

Požiadavky na personál

Okrem samotných požiadaviek na prevádzku – schválenie a otvorenie netreba zabúdať, že nakoľko sa jedná o prevádzky, kde sa bude vykonávať epidemiologicky závažná činnosť je nutné aby aj personál podľa typu prevádzky mal určité vedomosti a potvrdenia. Čo sa týka zdravotnej stránky každý zamestnanec na prevádzke by mal mať zdravotný preukaz, ktorý mu vydá lekár ako potvrdenie že netrpí ochorením, ktoré by mu obmedzovalo prácu s potravinami.

Na druhej strane musí mať aj vedomosti o hygienický požiadavkách a rizikách pri práci s potravinami. Každý prevádzkovateľ musí mať garanta – zodpovednú osobu s výučným listom (napr. šéfkuchár) ktorý má s prevádzkovateľom pracovno – právny vzťah a ostatný zamestnanci, ktorý manipulujú s potravinami hygienické minimum. Samozrejme podľa typu prevádzky sú výnimky, kedy stačí aj hygienické minimum bez výučného listu.

Požiadavky na zariadenie prevádzky

Okrem vyššie uvedených náležitostí pre otvorenie a schválenie prevádzky je nutné dávať dôraz aj na samotné zariadenie prevádzky – či už infraštruktúru alebo vybavenie jednotlivých miestností. Hlavne ide o počet a typ miestností ako je napr. výrobný priestor – kuchyňa (môže mať viac úsekov podľa toho čo a akým spôsobom sa bude na prevádzke pripravovať), zázemie (šatňa, WC, sklady, príjem tovaru a odpady), výdajný priestor, počet umývadiel a jednotlivých úsekov, typ zariadení (vhodné na styk s potravinami), spôsob výdaja pokrmov (donáška alebo so sedením) atď.

Taktiež je veľmi dôležitý spôsob zásobovania pitnou vodou (verejný vodovod alebo vlastná studňa), spôsob odvozu a likvidácie odpadov ako aj ich umiestnenia podľa kategórie odpadu, ďalej zabezpečenie DDD (deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia), vybavenie metrologickými zariadeniami (kalibrované váhy, teplomery a vlhkomery podľa platných predpisov), revízia elektrických spotrebičov atď. Na všetky vyššie uvedené položky je potrebné nájsť spoľahlivých dodávateľov, ktorý sa vedia preukázať certifikátom k danému tovaru alebo službám teda oprávnením o vykonávaní týchto služieb a v jednotlivých prípadoch si tieto služby aj zazmluvniť.

Chod a vybavenie prevádzky:

Zariadenie prevádzky pred otvorením a schválením je potrebné nastaviť tak aby spĺňala predpisy legislatívy a úradov podľa daného typu prevádzky aby schválenie hygienou prebehlo bez problémov. Vždy je potrebné sa zamerať na to o aký typ prevádzky pôjde a čo sa na danej prevádzke bude pripravovať čo odzrkadľuje aj hygienickú náročnosť a vybavenie samotnej prevádzky. Samozrejme že požiadavky pri ambulantnom predaji teda „street food“ stánku sú iné ako pri kamennej prevádzke z rýchlym občerstvením ale zase je to iné pri reštaurácii, kde sa varí „od základov“ z čerstvých surovín prípadne závodného stravovania v podnikoch. Podľa toho sa zriaďuje aj prevádzka či sa to už týka infraštruktúry, vybavenia, dokumentácie, požiadaviek na personál,…

BOZP, PP

V neposlednom rade okrem vyššie uvedených požiadaviek hygieny netreba zabúdať ani na BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a PP (protipožiarnu ochranu). Pre zabezpečenie týchto náležitostí je potrebné vykonať obhliadku odborníkom pre BOZP alebo PP aby zhodnotil stav a určil prípadnú nápravu, následne vypracoval potrebné smernice a zaškolil personál.

Ak  Vám tento návod pomohol a ste absolvovali všetky tieto kroky v praxi a máte ich úspešne implementované na prevádzke tak sme radi. Pokiaľ sme Vám pomohli sa v tejto problematike zorientovať a potrebujete pomoc tak nás neváhajte kontaktovať nakoľko Vám vieme z celým procesom pomôcť a zabezpečiť všetky potrebné kroky a dokumentáciu pre otvorenie prevádzky.