[woocommerce_cart]

Školenia HACCP

Školenia HACCP a hygieny pre gastronomické prevádzky, rýchle občerstvenie, potravinársku výrobu, ubytovacie zariadenia, sklady a obchody s potravinami.

Školenie zamestnanci HACCP

Školenia v rámci HACCP systému a potravinárstva. Čo je to ?

Každý zamestnanec, podieľajúci sa na príprave alebo manipulácii s potravinami, musí byť pravidelne zaškolený, čo by mal zabezpečovať jeho zamestnávateľ.

Hygienické školenie alebo príprava na hygienické minimum?

Obsah školenia pre bežných zamestnancov aj manažérov musí obsiahnuť všetky procesy, ktoré na prevádzke prebiehajú, pritom berúc ohľad na platnú legislatívu.

Naša spoločnosť zabezpečuje školenia, či už pre bežných pracovníkov na základnej úrovni alebo vedúcich prevádzky a vrcholový manažment. Školenie slúži na pochopenie implementácie HACCP dokumentácie a danej problematiky v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín, ako aj na ďalšie školenia bežných pracovníkov v rámci prevádzky. Školenia, ktoré vykonávame priamo na prevádzke, sú zamerané na pochopenie legislatívnych požiadaviek v rámci potravinárstva pre daný typ prevádzky. Absolvované školenia slúžia na splnenie legislatívnych požiadaviek, ako aj predchádzaniu platenia vysokých pokút. Školenia vykonávame na mieru pre každú prevádzku podľa typu spracovania dokumentácie HACCP a podpornej dokumentácie, požiadaviek legislatívy, úradov hygieny a samotných prevádzkovateľov.

Kedy potrebujem mať absolvované školenia ?

Školenia k HACCP, dokumentácii a hygieny sú doplnkom k správnemu fungovaniu prevádzky.

Školenia je potrebné mať absolvované hneď pri otvorení prevádzky, ako i počas nástupu nových zamestnancov, pri zmenách týkajúcich sa infraštruktúry, technológie, receptúr alebo zmeny legislatívy, ako i systému HACCP a inej dokumentácie.

Sankcie, pokuty, riziká

Povinnosť školení a preškolení nariaďuje priamo legislatíva.

Je nutné mať školenia absolvované ?

Každý zamestnávateľ musí svojim zamestnancom zabezpečiť pravidelné školenia.

Vzdelávanie sa v rámci prevádzky delí na viacero typov – či už je to vstupné školenie nového zamestnanca, pravidelné preškolenie behom roka alebo neplánované školenie pri mimoriadnej udalosti a zmenách. Každý zamestnanec musí byť oboznámený s potravinovým právom, hygienou, implementáciou HACCP systému a všetkých podporných smerníc, ktorými sa riadi prevádzka. Všetci zamestnanci musia tieto pokyny a usmernenia, ktoré priamo nariaďuje legislatíva, dodržiavať, musia byť preškolení a podľa toho sa riadiť.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám školenia absolvované ?

Obchádzanie povinnosti zabezpečiť školenia môže mať za následok finančnú pokutu.

Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur, ak v rozpore so zákonom č. 152/1995 Z. z. v platnom znení alebo osobitnými predpismi nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva.

Rozsah a priebeh školení

Rozsah školenia by mal byť taký, aby školenie pokrylo všetky dôležité témy. Trvanie samotného školenia sa pohybuje podľa potreby od 1,5h a viac.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Rozsah školenia sa určí na základe vstupných informácií.

Rozsah služieb a  potreba školení závisí od typu prevádzky, počtu zamestnancov, zložitosti procesov na danej prevádzke a typu školenia.

Ako prebieha tento proces ?

Školenia robíme osobne, priamo na prevádzke u zákazníka, aj s názornými ukážkami.

  • Oslovenie našej spoločnosti (telefonicky, kontaktným formulárom, emailom…)
  • Zadanie požiadavky
  • Poradenstvo a nastavenie spolupráce, časového rozsahu
  • Vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky
  • Dohodnutie termínu školenia
  • Školenie
  • Ďalšie preškolenia na základe dohody

Časté otázky

Otázky, ktoré sa nás pýtate na začiatku spolupráce najčastejšie.

HACCPoint firma

Vykonávate školenia aj pre malé prevádzky ?

Školenia vykonávame pre všetky typy a veľkosti prevádzok, bez ohľadu na počet zamestnancov a procesy, ktoré na prevádzke prebiehajú.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem školenie ?

Samozrejme, v prípade potreby alebo požiadavky z Vašej strany, je nevyhnutný výjazd na prevádzku.

Doba vypracovania HACCP

Koľko trvá školenie ?

Školenie trvá 1,5 – 2 hodiny, podľa požiadaviek zákazníka a zamestnancov aj dlhšie.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu so školeniami ?

Školenia je nevyhnutné vykonávať z dôvodu správneho fungovania HACCP systému, aby sa predišlo vzniku krízovej situácie, nezhodným výrobkom, reklamáciám, sťahovaniu výrobkov z trhu, prípadnému zákazu činnosti prevádzkovania.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho sú určené školenia ?

Školenia sú určené pre prevádzkovateľov, majiteľov, vrcholový manažment aj bežných pracovníkov, kde sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára na webovej stránke.