[woocommerce_cart]

Poradenstvo pri tvorbe dokumentácie a zariadení prevádzky

Poradenstvo pri tvorbe dokumentácie a zariadení pre gastronomické prevádzky, potravinársku výrobu, ubytovacie zariadenia, sklady a obchody s potravinami…

Zariadenie prevádzky poradenstvo

Aké služby poradenstva ponúkate ?

Základom správneho zariadenia prevádzky, infraštruktúry, vybavenia a vypracovania dokumentácie je dobré plánovanie podľa platných legislatívnych požiadaviek, skúseností a praxe.

Dodatkové služby pri spracovaní dokumentácie a zariadení prevádzky

Poradenské služby sú individuálne a vykonávajú sa vždy na základe dohody. Občas je to len pár otázok, ale niekedy aj komplexné služby.

Ako dodatkové služby, okrem samotného spracovania dokumentácie, ponúkame aj poradenstvo pri tvorbe dokumentácie a pomoc pri zariadení prevádzky – infraštruktúra (nový návrh, úpravy alebo prispôsobenie) a kompletné technologické vybavenie prevádzky podľa požiadaviek legislatívy, úradov hygieny a samotných prevádzkovateľov.

Kedy potrebujem poradenstvo pri tvorbe dokumentácie a zariadení prevádzky ?

V prípade akýchkoľvek nejasností, je lepšie využiť dané služby skôr, ako čakať na kontrolu.

Zákazníci našu pomoc vyžadujú pred otvorením prevádzky, počas plánovania a pred vykonaním zmien na prevádzke alebo v procesoch.

Sankcie, pokuty, riziká

Využitím týchto služieb môžete predísť nepríjemnostiam pri auditoch a kontrolách zo strany úradov.

Je nutné mať poskytované poradenstvo pri tvorbe dokumentácie a zariadení prevádzky ?

Každý zákazník si môže určiť, či využije poradenské služby podľa vlastného uváženia, vedomostí a praxe v tejto oblasti.

Rozsah služieb a nutnosť vypracovania jednotlivej dokumentácie závisí od veľkosti a typu každej prevádzky, procesov, ktoré sa tu budú vykonávať a počtu zamestnancov.

Čo mi hrozí v prípade, ak mám nesprávne vypracovanú dokumentáciu a nevhodne zariadenú prevádzku ?

Poradenské služby, správne spracovanie dokumentácie a zariadenie prevádzky môže predísť pokutám zo strany kontrolných orgánov.

Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur, ak v rozpore so zákonom č. 152/1995 Z. z. v platnom znení alebo osobitnými predpismi nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva.
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur.
Hore uvedené pokuty sa vzťahujú na absenciu alebo zle vypracovaný HACCP systém a podpornú dokumentáciu alebo jeho nesprávnu aplikáciu.
V prípade opakovaného porušenia legislatívy sa pokuta niekoľkonásobne navyšuje.

Rozsah a priebeh poskytnutia služieb

Rozsah poradenských služieb v tejto oblasti závisí od Vašich vedomostí, skúseností a praxe. Odporúča sa každú jednu nezrovnalosť radšej odkonzultovať.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Rozsah služieb, ktoré je potrebné poskytnúť, väčšinou zistíte až po vstupných informáciách.

Rozsah služieb a nutnosť vypracovania jednotlivej dokumentácie závisí od veľkosti a typu každej prevádzky, procesov, ktoré sa tu budú vykonávať a počtu zamestnancov.

Ako prebieha tento proces ?

Proces poskytnutia poradenstva nastavujeme individuálne.

  • Nadviazanie komunikácie s našou spoločnosťou (mobil, kontaktný formulár, email…)
  • Vysvetlenie a zadanie úlohy zo strany zákazníka
  • Konzultácia a určenie celého procesu spolupráce
  • Dohoda, určenie ďalších krokov a časového rozsahu
  • Určenie cenového rozsahu alebo presnej cenovej ponuky
  • Získanie všetkých informácií a dokumentácie poskytnutia služieb
  • Vykonanie služieb alebo vypracovanie dokumentácie
  • Uzatvorenie vykonaných služieb alebo odovzdanie dokumentácie
  • Schválenie prevádzky, otvorenie prevádzky
  • Školenie, poradenstvo, revízia a aktualizácia dokumentácie

Časté otázky

Otázky k poradenským službám sú naozaj rôzne a my Vám na všetky radi odpovieme.

HACCPoint firma

Robíte poradenstvo pri tvorbe dokumentácie a zariadení prevádzky aj menším prevádzkovateľom ?

Poradenstvo vykonávame bez ohľadu na veľkosť a typ prevádzky, ako aj procesov, ktoré sa na prevádzke vykonávajú.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem tieto služby ?

Služby poradenstva vykonávame ako na diaľku, tak i osobne podľa dohody so zákazníkom. Bez ohľadu na to, ktorý spôsob si zákazník vyberie, poskytované služby sú v rovnakej kvalite a na najvyššej úrovni v oboch prípadoch.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete poskytnúť služby poradenstva ?

Služby poradenstva vieme poskytnúť podľa dohody a zložitosti zadanej úlohy.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s týmito službami ?

Poradenstvo môže byť poskytnuté samostatne, ale samozrejme, častokrát býva prepojené s HACCP systémom a ostatnou dokumentáciu a službami, ktoré ponúkame.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho sú určené služby poradenstva pri tvorbe dokumentácie a zariadení prevádzky ?

Služby poradenstva sú určené pre všetkých záujemcov v oblasti potravinárstva a gastronómie, bez ohľadu na typ prevádzky a činnosti, ktoré prevádzkovateľ vykonáva alebo poskytuje.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára na webovej stránke.