[woocommerce_cart]

Správna výrobná prax a správna hygienická prax

Vypracovanie smernice správnej výrobnej praxe ako aj hygienickej praxe pre potravinársku výrobu, výrobu kozmetických produktov, ubytovacie zariadenia, sklady a obchody s potravinami.

Dokumentácia správnej hygienickej praxe

Čo je to správna výrobná prax a správna hygienická prax ?

Najdôležitejší na prevádzke je poriadok a stanovenie presných úloh a činností každého jedného zamestnanca tak, aby boli procesy správne nastavené a zdokumentované.

Čo má obsahovať správna výrobná prax?

Úlohy a činnosti na prevádzke majú byť jasne stanovené, aby sa dodržali všetky procesné požiadavky.

Správna výrobná prax je popis činností a procesov na prevádzke, ktoré sa vykonávajú od samotného príjmu na vstupe do prevádzky až po výdaj pokrmu alebo expedíciu hotového produktu. Je prepojený so správnou hygienickou praxou, čo je sanitačný plán, tj. program sanitácie, dezinfekcie prevádzky, osobnej hygieny zamestnancov, podľa požiadaviek legislatívy, úradov hygieny a samotných prevádzkovateľov, aby sa zabezpečilo vhodné a bezpečné prostredie pre prípravu potravín, pokrmov a potravinárskych produktov, ktoré sú bezpečné na konzumáciu a neobsahujú žiadne nečistoty, kontaminanty ani škodlivé mikroorganizmy. Tento systém sa spracováva na mieru pre jednotlivú prevádzku podľa typu prevádzky, procesov a činností, ktoré sa na prevádzke vykonávajú, ako i technologických zariadení, ktoré daná prevádzka obsahuje, pomocných prístrojov, náradia, personálu prevádzky a ďalších faktorov, ktoré na to vplývajú. Plán obsahuje všetky náležitosti, pokyny, usmernenia a prípravky, ktoré sa aplikujú na prevádzke.

Kedy potrebujem vypracovať plán správnej výrobnej praxe ?

Správna výrobná prax je zastrešujúcim dokumentom ostatných smerníc ako HACCP a sanitačný plán.

Správna výrobná prax (ako aj správna hygienická prax) musí byť vypracovaná a implementovaná samostatne alebo spolu s HACCP systémom ku dňu otvorenia prevádzky, všade tam, kde sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami.

Na otvorenie prevádzky potravinárskej výroby budete ešte potrebovať

Aby ste kompletne splnili Vaše legislatívne povinnosti, okrem správnej výrobnej a hygienickej praxe budete na prevádzku potrebovať aj ďalšie dokumenty.

Sankcie, pokuty, riziká

Chýbajúca dokumentácia, prípadne zle vypracovaná dokumentácia = riziko finančnej pokuty alebo dočasné zatvorenie prevádzky.

Je nutné mať spracovanú správnu výrobnú prax ?

Nevyhnutnosť spracovania a aplikácie tejto dokumentácie určuje priamo legislatíva.

Spracovanú a  implementovanú správnu výrobnú prax musí mať na prevádzke každý jednotlivec, podnikateľ, živnostník alebo väčšia či menšia prevádzka, ktorá akýmkoľvek spôsobom manipuluje s výrobkami potravinárskeho charakteru. Tieto smernice priamo nadväzujú a úzko súvisia s HACCP plánom.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám spracovaný a implementovaný dokument správnej výrobnej praxe ?

V prípade obchádzania zákonov, príslušný štátny orgán môže prevádzkovateľovi udeliť pokutu.

Pokuty pre nevypracovanú, zle vypracovanú správnu výrobnú a hygienickú prax sú uvedené v nariadení 152/1995 Z.z. zákon národnej rady Slovenskej republiky z 27. júna 1995 o potravinách a v znení ďalších predpisov. Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur. V prípade opakovaného porušenia legislatívy sa pokuta niekoľkonásobne navyšuje a môže dosiahnuť výšku až 5 000 000 eur.

Rozsah a priebeh vypracovania dokumentácie

Rozsah dokumentu je závislý od typu, veľkosti prevádzky a náročnosti prebiehajúcich procesov.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Rozsah správnej výrobnej a hygienickej praxe je variabilný a závisí od viacerých faktorov.

Rozsah služieb a  potreba vypracovania plánu správnej výrobnej praxe (v skratke GMP – správna výrobná prax a GHP – správna hygienická prax) závisí od typu prevádzky a zložitosti procesov na danej prevádzke, čo vychádza z  legislatívy, požiadaviek zákazníka a hygieny.

Ako prebieha vypracovanie dokumentu správna výrobná prax ?

Postup vypracovania určujeme na začiatku spolupráce.

 • Oslovenie našej spoločnosti (telefonicky, kontaktným formulárom, emailom…)
 • Zadanie požiadaviek zo strany zákazníka alebo stručný popis problematiky a situácie
 • Poradenstvo, čo je potrebné spracovať, urobiť
 • Nastavenie parametrov a vzájomná dohoda
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Zaslanie potrebných informácií k podkladom, ktoré budeme potrebovať k vypracovaniu alebo osobné stretnutie
 • Získanie potrebných informácií k vypracovaniu dokumentácie alebo poskytnutiu našich služieb
 • Vypracovanie dokumentácie alebo poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Odovzdanie dokumentácie alebo úspešné poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Schválenie prevádzky, otvorenie prevádzky
 • Školenie, poradenstvo, revízia dokumentácie

Časté otázky

Otázky, ktoré Vás najčastejšie zaujímajú.

HACCPoint firma

Vypracovávate správnu výrobnú prax a hygienickú prax aj pre malé prevádzky ?

Tieto smernice vypracovávame pre všetky typy potravinárskych, gastro a iných prevádzok, bez ohľadu na veľkosť a zložitosť procesov, ktoré sa na prevádzke vykonávajú.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vypracovať dokumentáciu správnej výrobnej praxe ?

Uvedené smernice vieme bez problémov urobiť aj na diaľku. Na základe údajov, ktoré od Vás vypýtame, vieme spracovať program presne na mieru na Vašu prevádzku, rovnako ako aj v prípade výjazdu. Výhodou spracovania na diaľku je to, že dokumentáciu vieme spracovať rýchlejšie a lacnejšie.

Samozrejme, v prípade potreby alebo požiadavky z Vašej strany, vieme prísť za Vami na dohodnuté miesto alebo priamo na prevádzku, dohodnúť a prediskutovať všetky požiadavky a otázky, poprípade na Vašu požiadavku urobiť vstupnú kontrolu alebo audit za poplatok, ktorý sa vopred stanoví.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať túto dokumentáciu ?

Vypracovanie dokumentu správna výrobná prax trvá maximálne 10 dní a smernice správnej hygienickej praxe približne 1 týždeň.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s týmito smernicami ?

Správna výrobná prax alebo správna hygienická prax môže byť spracovaná samostatne, ale samozrejme, často krát býva prepojená s HACCP systémom, keďže protokol HACCP je založený nielen na preventívnych, ale aj nápravných opatreniach, kde sa dohliada na čistotu a dezinfekciu pri všetkých krokoch, ako i v jednotlivých bodoch, a taktiež na dodržanie receptúr, pokynov, usmernení…

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je určená správna výrobná a hygienická prax ?

Zásady správnej výrobnej praxe sú určené pre všetky prevádzky, kde sa akokoľvek manipuluje s výrobkami potravinárskeho charakteru, bez ohľadu na typ potravinárskej alebo gastronomickej prevádzky.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Na kontaktovanie môžete využiť email, kontaktný formulár na webovej stránke alebo sa s nami môžete spojiť aj telefonicky kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok.