[woocommerce_cart]

Podklady ku školeniam personálu prevádzky

Vypracovanie podkladov ku školeniam personálu prevádzky pre všetky typy prevádzok, v ktorých sa uplatňuje HACCP systém.

Dokumentacia skoleni zamestnancov

Čo sú to podklady ku školeniam personálu prevádzky ?

Každý prevádzkovateľ by mal dbať na to, aby svojich zamestnancov pravidelne školil, keďže legislatíva sa častokrát rýchlo mení a má to priamy dopad aj na jeho podnikanie.

Čo obsahujú podklady ku školeniam?

Obsah školenia pre zamestnancov by mal napĺňať všetky procesy prebiehajúce na prevádzke, s ohľadom na aktuálnu legislatívu.

Podklady ku školeniam sú smernice školení, ktoré sú spracované pre vedúci personál prevádzky, k lepšiemu pochopeniu spracovanej dokumentácie HACCP a implementácie HACCP systému na prevádzku podľa požiadaviek legislatívy, úradov hygieny a samotných prevádzkovateľov. Dôvodom je zabezpečenie vhodného a bezpečného prostredia pre prípravu potravín, pokrmov a potravinárskych produktov, ktoré sú bezpečné na konzumáciu a neobsahujú žiadne nečistoty, kontaminanty ani škodlivé mikroorganizmy. Tento systém sa spracováva na mieru pre jednotlivú prevádzku podľa typu prevádzky, procesov a činností, ktoré sa na prevádzke vykonávajú, ako i technologických zariadení, ktorými daná prevádzka disponuje, pomocných prístrojov, náradia, personálu prevádzky ďalších faktorov, ktoré na to vplývajú. Plán obsahuje všetky náležitosti, pokyny, usmernenia a prípravky, ktoré sa na prevádzke aplikujú.

Kedy potrebujem vypracovať smernice školení ?

Smernice školení sú súčasťou dokumentácie v rámci HACCP.

Podklady ku školeniam, ako i príslušné evidencie je potrebné mať vypracované ako podpornú smernicu k HACCP systému, najneskôr ku dňu otvorenia prevádzky.

Sankcie, pokuty, riziká

Vykonávanie školení hygieny musí byť súčasťou plánu vzdelávania každej prevádzky.

Je nutné mať spracované podklady ku školeniam ?

Každý prevádzkovateľ musí mať spracované podklady, na základe ktorých školí zamestnancov.

Systém a dokumentácia HACCP, ako i podporné smernice musia byť na prevádzke správne implementované, musí byť o nich upovedomený každý zamestnanec, ktorý sa nimi musí riadiť. Školenia musia byť taktiež pravidelne vykonávané. Interné školenia môže vykonávať zamestnanec prevádzky na základe týchto podkladov a ostatných vedomostí z oblasti bezpečnosti a kvality potravín. Školenia môže dopĺňať alebo kompletne vykonávať aj externá firma. Podklady ku školeniam sú podporným dokumentom tohto systému a sú nástrojom na lepšie pochopenie celej dokumentácie a systému.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám tieto dokumenty spracované a implementované ?

Vyhýbanie sa legislatívnym povinnostiam vedie k udeleniu pokuty zo strany úradov.

Tento dokument je úzko prepojený s HACCP systémom a je jeho podporným nástrojom na správnu implementáciu dokumentácie na prevádzke. Za nesprávne implementovanú dokumentáciu hrozia rovnaké pokuty ako je uvedené v sekcii HACCP systém.

Rozsah a priebeh vypracovania podkladov

Rozsah nezávisí od veľkosti prevádzky, ale skôr od procesov, ktoré sa na prevádzke vykonávajú.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Čím komplikovanejšie činnosti sa na prevádzke vykonávajú, tým je dokument o niečo rozsiahlejší.

Rozsah služieb týkajúcich sa potreby vypracovania dokumentácie podkladov k školeniam závisí od typu prevádzky a zložitosti činností na prevádzke, pričom sú tieto podmienky určené legislatívou, štátnymi orgánmi ako aj samotným zákazníkom našej spoločnosti.

Ako prebieha vypracovanie smernice školení ?

Vypracovanie podkladov na školenia sa vykonáva na základne vstupných informácií.

  • Kontaktovanie našej spoločnosti (mobil, kontaktný formulár na webe, email)
  • Zistenie danej situácie a požiadaviek zo strany zákazníka
  • Nastavenie krokov ako sa bude postupovať, nastavenie časového rozsahu
  • Vypracovanie cenovej ponuky
  • Zaslanie informácií k spracovaniu dokumentácie, potrebných na spracovanie smerníc školení alebo osobné stretnutie na dohodnutom mieste
  • Získanie potrebných podkladov na vypracovanie dokumentácie
  • Spracovanie samotnej dokumentácie našou spoločnosťou
  • Odovzdanie vypracovaných smerníc, poprípade osobné stretnutie so zákazníkom

Časté otázky

Otázky, na ktoré sa najčastejšie pýtate na začiatku spolupráce, alebo aj predtým, ako nás oslovíte.

HACCPoint firma

Vypracovávate túto dokumentáciu aj pre malé prevádzky ?

Podklady alebo smernice ku školeniam HACCP systému a dokumentácie vypracovávame pre všetky prevádzky v oblasti potravinárstva a gastronómie, bez ohľadu na veľkosť samotnej prevádzky alebo činnosti, ktoré sa tu vykonávajú.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vypracovať smernicu školení?

Podklady ku školeniam personálu prevádzky vieme bez problémov urobiť aj na diaľku, presne na mieru na Vašu prevádzku tak isto, ako by to bolo aj v prípade osobného stretnutia alebo výjazdu na prevádzku. Pozitívom vypracovania na diaľku je to, že vieme kompletnú dokumentáciu spracovať lacnejšie a rýchlejšie.

V opačnom prípade, teda v prípade potreby alebo na požiadavku zákazníka, vieme prísť na vopred dohodnuté miesto alebo priamo na prevádzku. Výhodou osobného stretnutia je dohoda a prediskutovanie všetkých požiadaviek, osobne alebo priamo na prevádzke. Na Vašu požiadavku vieme urobiť vstupnú kontrolu alebo audit za určitú sumu, ktorá sa vopred stanoví.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať smernicu školení ?

Podklady ku školeniam vieme spracovať maximálne do 7 dní.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu so smernicou o školeniach ?

Tento plán je priamo prepojený s HACCP smernicou, ako aj ostatnými smernicami v rámci HACCP systému. Podklady ku školeniam sú podpornou smernicou, keďže HACCP systém musí byť správne aplikovaný a musí sa ním riadiť celý personál prevádzky.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho sú určené smernice školení?

Podklady ku školeniam sú určené pre všetkých zamestnancov prevádzky, ako aj vedúci personál a manažment, ktorý aplikuje HACCP systém. Dokumentácia slúži pre lepšie pochopenie a vysvetlenie systému HACCP na prevádzke, ako aj ďalšie školenie zamestnancov.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára na webovej stránke.