[woocommerce_cart]

Správna výrobná prax (STN EN ISO 22716) pre kozmetiku a drogériu

Vypracovanie dokumentácie podľa normy STN EN ISO 22716 a platnej legislatívy pre výrobu, handmade, sklady, predaj kozmetiky a drogérie všetkých kategórií.

Vypracovanie správnej výrobnej praxe kozmetika

Čo je to správna výrobná prax v oblasti kozmetiky a drogérie?

Kozmetické prevádzky, podobne ako potravinárske prevádzky, podliehajú schvaľovaciemu procesu na úrade verejného zdravotníctva a základom je splniť legislatívne požiadavky na dokumentáciu, infraštruktúru a personál.

Podľa akej normy musím mať vypracovanú správnu výrobnú prax?

Jednou zo základných požiadaviek v rámci schvaľovacieho procesu je mať spracovanú správnu výrobnú prax.

Správna výrobná prax pre výrobu a predaj kozmetiky a drogérie sa vypracováva a aplikuje podľa normy STN EN ISO 22716. Táto norma ustanovuje organizačné a praktické požiadavky na riadenie ľudských zdrojov, administratívne ako aj technické postupy, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú bezpečnosť a kvalitu vyrábaných produktov. V rámci tejto medzinárodnej normy sú určené požiadavky na infraštruktúru, zariadenie prevádzky, technologické vybavenie. Okrem toho tam sú zahrnuté aj požiadavky a postupy na jednotlivé činnosti a procesy na prevádzke, ktoré sa vykonávajú od samotného príjmu surovín, tovaru a obalových materiálov na vstupe do prevádzky cez skladovanie, výrobu až po expedíciu finálnych produktov smerom ku konečnému spotrebiteľovi. Na túto normu nadväzujú aj súvisiace predpisy a to konkrétne zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR . 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Kedy potrebujem vypracovať dokumentáciu pre kozmetiku a drogériu ?

Uvedená dokumentácia je vyžadovaná na začiatku konania schvaľovacieho procesu.

Správna výrobná prax podľa platnej normy STN EN ISO 22716 a ostatná podporná dokumentácia musí byť vypracovaná pred otvorením prevádzky. Zároveň musí byť implementovaná od samotného začiatku výroby kozmetických výrobkov a drogérie samostatne, alebo spolu s metrologickým poriadkom, systémom vysledovateľnosti, smernicou pre nezhodné výrobky ako aj smernicou sanitačný plán, v každej prevádzke, kde sa vyrába akýkoľvek druh kozmetického a drogistického tovaru.

Sankcie, pokuty, riziká

Základným predpokladom schválenia prevádzky a vyhnutia sa pokutám a iným rizikám, je splnenie legislatívnych požiadaviek.

Je nutné mať správnu výrobnú prax podľa normy STN EN ISO 22716 ?

Povinnosť vypracovania a aplikácie dokumentácie určuje legislatíva.

Vypracovanú a zároveň implementovanú správnu výrobnú prax s podpornou dokumentáciou musí mať každá fyzická a právnická osoba, ktorá vyrába kozmetiku alebo drogériu a uvádza tieto produkty na trh pre konečného spotrebiteľa.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám danú normu a podpornú dokumentáciu ?

Pokuty stanovujú úrady a zákon.

Pokuty pre absenciu, chybne vypracovanú alebo zle aplikovanú správnu výrobnú prax podľa normy STN EN ISO 22716 pre kozmetiku a drogériu určujú štátne orgány, a to ÚVZ a RÚVZ podľa platnej legislatívy. Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur. V prípade opakovaného porušenia legislatívy sa pokuta niekoľkonásobne navyšuje a môže dosiahnuť výšku až 5 000 000 eur.

Rozsah a priebeh vypracovania dokumentácie

Na rozsah dokumentácie a priebeh vypracovania vplývajú viaceré vstupné faktory.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Zložitosť procesov, portfólio vyrábaných produktov a veľkosť prevádzky určujú aj rozsah dokumentu.

Dokumentáciu správna výrobná prax podľa normy STN EN ISO 22716 vypracovávame na mieru pre jednotlivú prevádzku podľa typu prevádzky, vyrábaných produktov a ostatných činností, ktoré sa na prevádzke vykonávajú, s ohľadom na technologické vybavenie, ktoré sa na prevádzke nachádza, pomocné prístroje, náradie, meradlá, zamestnancov prevádzky a ďalšie faktory, ktoré na to vplývajú. Dokumentácia pre kozmetické výrobky a drogériu obsahuje všetky náležitosti, pokyny, usmernenia a prípravky, ktoré sa aplikujú na prevádzke.
Pre výrobcov kozmetiky a drogérie ponúkame komplexné služby, o ktorých sa viac dozviete tu.

Ako prebieha vypracovanie smernice správna výrobná prax ?

Priebeh vypracovania potrebnej dokumentácie sa určuje po vstupnom rozhovore.

  • Kontaktovanie spoločnosti HACCPoint s.r.o. (telefonicky, kontaktný formulár, email..)
  • Uvedenie Vašich požiadaviek a vysvetlenie situácie
  • Vzájomná dohoda
  • Bezplatná cenová ponuka
  • Nastavenie parametrov a spísanie informácií, ktoré budeme potrebovať k vypracovaniu alebo osobné stretnutie
  • Získanie informácií k vypracovaniu dokumentov alebo poskytnutiu našich služieb
  • Proces vypracovania dokumentácie alebo poskytnutia našich služieb zákazníkom
  • Odovzdanie práce alebo poskytnutie služieb
  • Schválenie prevádzky, otvorenie prevádzky
  • Následné školenie v prípade záujmu, poradenstvo (aj v priebehu spracovania dokumentácie)

Časté otázky

V rámci vypracovania dokumentácie pre kozmetickú výrobu, nájdete niektoré často kladené otázky, avšak, v prípade potreby Vám radi povieme viac.

HACCPoint firma

Vypracovávate správnu výrobnú prax (STN EN ISO 22716) aj pre malé prevádzky alebo handmade výrobcov ?

Všetku potrebnú dokumentáciu vypracovávame pre rôzne typy prevádzok, kde prebieha výroba kozmetiky a drogérie, bez ohľadu na veľkosť a zložitosť procesov, ktoré na prevádzke prebiehajú.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vypracovať dokumenty – správna výrobná prax (STN EN ISO 22716) ?

Kompletnú dokumentáciu pre výrobu kozmetiky a drogérie vieme bez problémov urobiť aj bez osobného stretnutia. Na základe informácií, ktoré od Vás získame, vieme spracovať smernice presne na mieru na Vašu prevádzku, rovnako ako aj pri osobnom stretnutí. Pozitívom vypracovania dokumentácie na diaľku je to, že vieme dokumentáciu spracovať rýchlejšie a lacnejšie.

V prípade potreby alebo požiadaviek z Vašej strany, prídeme za Vami na dohodnuté miesto alebo priamo na prevádzku dohodnúť a prediskutovať všetky možnosti, požiadavky a dotazy, poprípade vieme na Vašu požiadavku urobiť vstupnú kontrolu alebo audit.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať správnu výrobnú prax pre kozmetiku a drogériu ?

Vypracovanie dokumentu správna výrobná prax podľa normy STN EN ISO 22716 a ostatnej legislatívy trvá maximálne 14 dní.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s týmito smernicami ?

V prípade prevádzok, kde sa vyrába kozmetika a drogéria sa HACCP plán neaplikuje, ale základom je správna výrobná prax podľa normy 22716 a ostatná platná legislatíva. Taktiež súčasť dokumentácie tvoria aj podporné smernice alebo dokumenty ako je metrologický program, systém vysledovateľnosti, nezhodné výrobky alebo sanitačný plán, ktoré tiež ponúkame v rámci našich služieb.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je určená správna výrobná prax podľa normy STN EN ISO 22716 ?

Správna výrobná prax pre kozmetiku a drogériu je určená pre všetky výrobné prevádzky, v ktorých sa vyrábajú rôzne kategórie daných produktov a distribuujú na trh pre konečného spotrebiteľa.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Na kontaktovanie môžete využiť email, kontaktný formulár na webovej stránke alebo sa s nami môžete spojiť aj telefonicky, kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok.