[woocommerce_cart]

HACCP plán

HACCP plán a potrebná dokumentácia je povinná pre každého prevádzkovateľa, ktorý akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami

HACCP na mieru vypracovanie

HACCP plán – vypracovanie

Vypracovanie HACCP pre reštaurácie, bufety, gastro prevádzky, potravinársku výrobu, ubytovacie zariadenia, sklady a retail.

HACCP plán na mieru vs. HACCP vzor

Prečo je správne vypracovanie HACCP na mieru

Pokiaľ chcete predísť zbytočným problémom pri otváraní prevádzky, prípadne zbytočným sankciám zo strany úradov, je nevyhnutné mať HACCP plán vypracovaný na mieru. Pre každý druh prevádzky sa vypracováva podľa legislatívnych požadaviek, noriem a ďalších okolností. Nakoľko je každá prevádzka špecifická, neexistuje a ani sa nedá stiahnuť správny vzor HACCP z internetu. Je potrebné si uvedomiť, že legislatíva sa v tejto oblasti častokrát modifikuje a menia sa aj samotné normy na kvalitu a bezpečnosť potravín. Z týchto uvedených dôvodov vypracovávame aj implementujeme danú dokumentáciu presne podľa typu prevádzky.

Úrad hygieny nebude akceptovať neodborne vypracovanú dokumentáciu, ktorá je všeobecná, a z počiatočnej úspory za vypracovanie HACCP sa môže stať nočná mora.

V prípade, ak sa chcete odbremeniť od zbytočných komplikácií, nechajte túto činnosť na certifikovaných odborníkov. Viac sa o našich certifikáciách dozviete na podstránke o nás.

Kedy potrebujem vypracovať príručku HACCP ?

Doba spracovania potrebnej dokumentácie sa odlišuje a závisí od viacerých faktorov. Medzi ne patrí veľkosť prevádzky a komplikovanosť procesov, prípadne vyrábaných produktov/služieb.

HACCP plán podľa typu prevádzky je potrebné mať vypracovaný najneskôr ku dňu otvorenia prevádzky. Ihneď po otvorení prevádzky musí byť daný systém na prevádzke aj implementovaný a zároveň sa musí uplatňovať. V skratke, každý jeden prevádzkovateľ musí mať okrem vypracovanej a implementovanej príručky aj súvisiace tlačivo a formuláre, ktoré sú s danou dokumentáciou prepojené. Tie si musí každý prevádzkovateľ viesť a kontrolovať podľa nastavenej frekvencie, limitov, procesov a rôznych iných faktorov. Na druhej strane, každý prevádzkovateľ musí mať odborne vzdelaný personál, ktorý bude vedieť dané skutočnosti správne uplatňovať podľa legislatívy, vypracovanej dokumentácie, plánov, meradiel, technológie na prevádzke…

Na otvorenie gastonomickej prevádzky budete ešte potrebovať

Prevádzky HORECA segmentu musia mať okrem HACCP plánu vypracované a implementované aj iné dokumenty, ktoré nadväzujú na HACCP systém.

Na otvorenie prevádzky potravinárskej výroby budete ešte potrebovať

Na rozdiel od prevádzok z HORECA segmentu, potravinárske prevádzky potrebujú aj ďalšie dokumenty, ktoré sú navzájom priamo prepojené.

HACCP sankcie, pokuty, riziká

Chýbajúca dokumentácia, nesprávne vypracovaná dokumentácia alebo nedodržiavanie legislatívnych povinností je prísne kontrolované štátnymi orgánmi.

Sankcie a pokuty sú nočnou morou každého podnikateľa v potravinárstve, či už vlastní bufet, pizzeriu, reštauráciu alebo potravinársku výrobu. V poslednej dobe v mediách často počuť o potravinových škandáloch. Ide najmä o nedostatočnú hygienu, neprofesionálne vedenie dokumentácie, označovanie potravín, nevhodné skladovanie, zlú technológiu prípravy a spracovania, falšovanie potravín a kontaminované výrobky. Mnoho prevádzkovateľov potravinárskych firiem berie problematiku bezpečnosti a kvality potravín na ľahkú váhu. Stiahnutím HACCP vzoru z internetu častokrát podcenia bezpečnosť potravín a nie sú si vedomí následkov. Následky, či už finančné alebo horšom prípade také, ktoré majú negatívny dopad na ľudské zdravie.
Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur, ak v rozpore so zákonom č. 152/1995 Z. z. v platnom znení alebo osobitnými predpismi nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov a dodržiavania požiadaviek potravinového práva.
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur.
Hore uvedené pokuty sa vzťahujú na absenciu alebo zlé vypracovanie dokumentácie a taktiež aj jej nesprávnu aplikáciu.
V prípade opakovaného porušenia legislatívy sa pokuta niekoľkonásobne navyšuje.

Je nutné mať spracovaný HACCP plán?

Povinnosť spracovania a dodržiavania štandardu HACCP nariaďujú požiadavky, ktoré vyplývajú z legislatívy.

Spracovanú a implementovanú dokumentáciu alebo plán musí mať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom manipuluje s  potravinami. Nutnosť a povinnosť mať danú dokumentáciu stanovuje nasledovná legislatíva:

 • Zákon NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách z 27.júna 1995 v znení ďalších predpisov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533 / 2007 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 • Ďalšia legislatíva (nariadenia, zákony, vyhlášky a predpisy…)

Priebeh vypracovania plánu

Vždy je podstatné si na začiatok určiť základné kroky, aby obe strany boli informované o vzájomných požiadavkách.

Ako prebieha vypracovanie HACCP ?

Povinnosť spracovania a dodržiavania štandardu HACCP nariaďujú požiadavky, ktoré vyplývajú z legislatívy.

 • Kontaktovanie firmy HACCPoint s.r.o. (telefonicky, email, kontaktný formulár na webe…)
 • Stručný popis problematiky a situácie, prípadne priama požiadavka na konkrétnu službu
 • Poradenstvo z našej strany a navrhnutie krokov, ktoré bude potrebné vykonať
 • Vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky
 • Zaslanie potrebných údajov pre poskytnutie služieb
 • Konzultácie a poskytnutie služieb podľa dohody
 • Finálna kontrola, konzultácie a odovzdanie materiálu na úradoch

Časté otázky

Častokrát sa pýtate otázky, ktoré súvisia s našou potenciálnou spoluprácou a ktoré Vám môžu ušetriť čas a peniaze.

HACCPoint firma

Vykonávate vypracovanie HACCP aj pre malé prevádzky ?

Uvedenú dokumentáciu, potrebné tlačivá a formuláre vypracovávame pre všetky typy prevádzok, v rámci gastronómie a potravinárstva, bez ohľadu na veľkosť a zložitosť procesov alebo produktov, ktoré sa tu vyrábajú.

Doba vypracovania HACCP

Koľko trvá vypracovanie príručky a dokumentácie ?

HACCP plán a jeho vypracovanie, ako aj vypracovanie ďalšej podpornej dokumentácie, tlačív a formulárov závisí od typu prevádzky, zložitosti činností a procesov, ktoré sa budú na prevádzke vykonávať. Väčšinou samotné spracovanie dokumentácie trvá do 10 dní. Pri veľkých potravinárskych prevádzkach spracovanie samotnej dokumentácie trvá aj dlhšie – maximálne však 30 kalendárnych dní.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

V prípade potreby viete prísť aj za mnou ?

Samozrejme, v prípade potreby alebo požiadavky z Vašej strany, vieme prísť za Vami na dohodnuté miesto alebo priamo na prevádzku. Dohodneme a prediskutujeme všetky požiadavky a otázky ohľadom služieb, poprípade na Vašu požiadavku urobiť vstupnú kontrolu alebo audit za poplatok, ktorý sa vopred stanoví.

HACCP Slovensko vypracovanie

Akú máte oblasť pôsobnosti ?

Naša spoločnosť pôsobí na území celej Slovenskej republiky. Naše služby ponúkame všetkým fyzickým a právnickým osobám zo Slovenska alebo zahraničia, ktoré majú činnosť na území SR.

Cena HACCP vypracovanie

Je spoplatnené vypracovanie cenovej ponuky ?

Vypracovanie cenovej ponuky je bezplatné.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend, či sviatok prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára na webovej stránke.