[woocommerce_cart]

Nezhodné výrobky

Vypracovanie smernice nezhodných výrobkov pre potravinársku výrobu, sklady a prevádzky všetkých typov, ktoré svoje produkty umiestňujú na trh.

Nepodarky dokumentácia

Čo sú to nezhodné výrobky ?

Na každej prevádzke je riziko vzniku nezhodných výrobkov, ktoré sa určitým spôsobom musia spracovať alebo eliminovať.

Ako definovať nezhodné výrobky?

Definícia nezhodných výrobkov vychádza zo samotného názvu “nezhoda” čiže výsledný produkt alebo ešte niektorá z fázy jeho spracovania nesúhlasí s požadovanými parametrami.

Smernica pre nezhodné výrobky nadväzuje na nekvalitné alebo nebezpečné produkty, ktoré na prevádzke vznikajú a nie sú podľa požiadaviek legislatívy, úradov hygieny a samotných prevádzkovateľov. Nebezpečné výrobky sa delia do niekoľkých kategórií a môžu vzniknúť na prevádzke kedykoľvek. Smernica je vypracovaná na to, aby sa zabezpečilo vhodné a bezpečné prostredie pre prípravu potravín, pokrmov a potravinárskych produktov, ktoré sú bezpečné na konzumáciu a neobsahujú žiadne nečistoty, kontaminanty ani škodlivé mikroorganizmy.
Tento systém sa spracováva na mieru pre jednotlivú prevádzku podľa typu prevádzky, procesov a činností, ktoré sa na prevádzke vykonávajú, ako i technologických zariadení, ktorými daná prevádzka disponuje, pomocných prístrojov, náradia, personálu prevádzky a ďalších faktorov, ktoré na to vplývajú. Plán obsahuje všetky náležitosti, pokyny, usmernenia a prípravky, ktoré sa aplikujú na prevádzke.

Kedy potrebujem vypracovať smernicu nezhodných výrobkov ?

Nezhodné výrobky sa objavujú hlavne vo výrobných procesoch potravinárskej výroby.

Smernica pre nezhodné výrobky sa vypracováva buď samostatne, ale väčšinou ako podporná smernica HACCP plánu a dopĺňa systém vysledovateľnosti potravín. Tento dokument je potrebné mať vypracovaný a aplikovaný ku dňu otvorenia prevádzky, hlavne v prípade prevádzok alebo potravinárskej výrobky, kde sa produkty distribuujú na trh.

Na otvorenie prevádzky potravinárskej výroby budete ešte potrebovať

Smernica nezhodných výrobkov je jednou z viacerých dokumentov vyžadovaných pri schválení prevádzky, ako aj požiadavky aplikácie počas chodu prevádzky. Okrem nej sú požadované aj ďalšie dokumenty.

Sankcie, pokuty, riziká

Ako jeden z nadväzujúcich dokumentov na HACCP, v prípade potravinárskej výroby je povinným dokumentom a môže byť vyžadovaný pri kontrole.

Je nutné mať spracovanú smernicu pre nezhodné výrobky ?

Povinnosť spracovania tejto smernice vyplýva zo systému kritických kontrolných bodov.

Spracovanú a implementovanú smernicu pre nezhodné výrobky musí mať každý prevádzkovateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorá akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami. Smernica nezhodných výrobkov priamo nadväzuje na HACCP systém a je jeho podporným dokumentom na vylúčenie nekvalitných alebo zdraviu nebezpečných produktov.

Čo mi hrozí, ak nemám túto smernicu spracovanú a implementovanú ?

V prípade nekompletnosti alebo absencie tejto smernice môže byť kontrola dokumentov vyhodnotená ako nepostačujúca.

Dokument pre nezhodné výrobky je podpornou smernicou HACCP plánu a slúži ako nástroj na vylúčenie, obmedzenie alebo likvidáciu nebezpečných alebo nekvalitných surovín, rozpracovaných alebo finálnych produktov. Za nesprávne implementovanú dokumentáciu, ako aj jej nedodržiavanie na prevádzke, hrozia pokuty ako je uvedené aj v prípade HACCP systému.

Rozsah a priebeh vypracovania plánu

Rozsah dokumentu býva väčšinou podobný ako pri potravinárskej výrobe, ale vždy môže byť jeho obsah iný v závislosti od prevádzky.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Rozsah dokumentu je variabilný a závisí od viacerých faktorov.

Vypracovanie smernice nezhodných výrobkov je možné a vyhovujúce pre všetky prevádzky v rámci potravinárstva a gastronómie, ale hlavne je to nevyhnutné v prípade potravinárskej výroby alebo skladov, kde sa finálny výrobok umiestňuje na trh pre konečného spotrebiteľa. Je to hlavne z dôvodu, aby sa zabezpečila ochrana zdravia konzumenta, a aby sa nebezpečné či nekvalitné výrobky nedostali k spotrebiteľovi.

Ako prebieha vypracovanie plánu pre nezhodné výrobky ?

Postup vypracovania si určíme vždy na začiatku na základe vstupných informácií.

  • Oslovenie spoločnosti HACCPoint s.r.o. (kontakty uvedené priamo na webe)
  • Popis problematiky, situácie alebo požiadaviek zo strany zákazníka
  • Poradenstvo z našej strany, určenie rozsahu a krokov
  • Dohoda a nastavenie parametrov
  • Cenová ponuka
  • Zaslanie informácií a formulára z našej strany, čo bude potrebné dodať na vypracovanie danej smernice alebo osobné stretnutie
  • Vypracovanie smernice nezhodných výrobkov
  • Zaslanie vypracovanej smernice zákazníkovi alebo osobné stretnutie
  • Školenia, poradenstvo, aktualizácia dokumentácie

Časté otázky

Otázky, ktoré sa pýtate na začiatku spolupráce. Dodatočné otázky sú už odlišnejšie, a na tie radi odpovieme telefonicky alebo emailom.

HACCPoint firma

Vypracovávate danú smernicu aj pre malé prevádzky ?

Smernicu nezhodných výrobkov vypracovávame pre všetky typy prevádzok, v ktorých sa daná smernica vyžaduje a aplikuje, bez ohľadu na kapacitu a činnosti, ktoré sa na prevádzke využívajú a vykonávajú.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vypracovať smernicu nezhodných výrobkov ?

Smernicu pre nezhodné výrobky vieme urobiť buď na diaľku, alebo aj na základe osobného stretnutia. V prípade vypracovania dokumentácie na diaľku na základe podkladov, ktoré si od Vás vypýtame, vypracujeme smernicu presne na mieru na Vašu prevádzku, ako aj v prípade osobného stretnutia. Rozdielom v prospech spracovania na diaľku je rýchlejšie a lacnejšie spracovanie.

V prípade potreby prídeme osobne za Vami podľa dohody.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať smernicu nezhodných výrobkov ?

Dokumentáciu pre nezhodné výrobky vieme spracovať do niekoľkých dní, avšak maximálna doba spracovania dokumentácie je jeden týždeň.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s touto smernicou?

Smernica nezhodných výrobkov sa priamo týka vyradenia a likvidácie nekvalitných, nebezpečných alebo zdraviu škodlivých surovín alebo potravín vo všetkých fázach výroby od pestovania, príjmu, spracovania až po finálny výrobok v sklade. Nadväzuje na HACCP systém, ktorý je založený na preventívnych, ale aj nápravných opatreniach a kritických kontrolných bodoch, ktoré je potrebné monitorovať. V prípade nedodržania daných limitov môže vzniknúť nezhodný výrobok, čiže smernica je podporným dokumentom HACCP systému.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je určená smernica nezhodných výrobkov ?

Smernica nezhodných výrobkov je určená pre prevádzky, v ktorých sa potraviny skladujú, distribučné centrá a potravinárske výroby, kde sa potraviny vyrábajú a ďalej expedujú, buď ako surovina pre ďalšiu výrobu alebo konečného spotrebiteľa. Táto smernica je určená pre všetky typy a veľkosti prevádzok, bez ohľadu na typ suroviny alebo tovaru, ktorý sa tu skladuje alebo vyrába.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok, prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára na webovej stránke.