[woocommerce_cart]

Označovanie potravín a iných výrobkov

Poradenstvo pre označovanie potravín a iných výrobkov všetkým prevádzkovateľom, ktorý svoje produkty umiestňujú na trh pre finálneho spotrebiteľa.

Reklamácie tovaru na prevádzke

Čo je to označovanie potravín ? Aké služby poskytujete ?

Texty na etiketách výrobkov, grafické prvky a rôzne piktogramy podliehajú presne stanoveným požiadavkám zákonov, ktoré kontrolujú ako štátne orgány, tak aj niektorí odberatelia a zákazníci.

Aké sú pravidlá označovania potravín a čo všetko musím správne označiť?

Správne znenie textov a ich umiestnenie, ako aj rôzne grafické prvky a piktogramy, stanovuje legislatíva.

Pre označovanie etikiet potravín EÚ a SR stanovuje presné pravidlá zakotvené v legislatíve, aby sa všetkým spotrebiteľom pomohla pri nákupe potravín kvalifikovane rozhodovať. Cieľom a účelom týchto pravidiel je zabezpečiť, aby mal spotrebiteľ úplné informácie o potravinových výrobkoch, ktoré kupuje. V rámci legislatívy a týchto pravidiel poskytujeme aj naše služby.
Naše služby vykonávame na základe platnej legislatívy, s ohľadom na receptúru, zloženie, špecifikáciu výrobkov, nutričné hodnoty a ďalšie informácie, a to pre:

 • potraviny, ďalej pre potraviny na osobitné výživové účely, BIO alebo organic výrobky, výživové doplnky, kozmetiku a drogériu…

Posúdenie etikety a tieto služby poskytujeme pri:

 • návrhu nových textov na etiketu, revízii existujúcich textov, návrhu a revízii výživových a zdravotných tvrdení, revízii marketingových textov, revízii grafického dizajnu na etikete…

Kedy potrebujem mať označené potraviny podľa tejto legislatívy ?

Správnosť označenia výrobkov teda obalov podlieha kontrole už od ich umiestnenia na trhu.

Samotné texty na etiketách, ako i grafické vyobrazenie, dizajn a rozloženie textov musia byť označené v súlade s uvedenou legislatívou vždy, keď sa uvádzajú na trh a počas predaja, keď sú určené pre koncového zákazníka.

Sankcie, pokuty, riziká

Riziká sú rôzne – od nepravdivých informácií na etikete teda obale až po ohrozenie bezpečnosti konzumenta nesprávnym označením, a od tejto závažnosti závisí aj pokuta.

Je nutné mať označené potraviny podľa legislatívy ?

Etiketa výrobku so všetkými textami, aj marketingovými, podlieha kontrole a prísne stanoveným pravidlám.

Áno. Označovanie potravín a povinnosti, ktoré s etiketami na potravinách priamo súvisia, nariaďuje legislatíva.
Všetky produkty, t.j. obaly alebo etikety na výrobkoch, ktoré sa uvádzajú do obehu na trh, či už sú uvádzané priamo výrobcom, distribútorom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, musia byť označené podľa platnej legislatívy (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004).

Čo mi hrozí, ak nemám správne označené potraviny ?

Stiahnutie výrobkov z trhu a finančná pokuta je najčastejšou sankciou zo strany kontrolných orgánov.

Pokuty pre neoznačené alebo zle označené potraviny alebo iné výrobky sú určené podľa závažnosti porušenia. Ďalej hrozí likvidácia tovaru zo skladov a obchodov, sťahovanie produktov z trhu a verejné oznámenie o nevyhovujúcom výrobku cez médiá.

Posúdenie etikety – rozsah a priebeh

Určíme Vám na mieru rozsah služieb kontroly etikety a priebeh spolupráce

Aký rozsah služieb potrebujem pre označenie potravín ?

Rôzne typy výrobkov vyžadujú iný rozsah služieb.

Pre posúdenie etikety teda rozsah a potreba označenia etikety potravinárskych výrobkov a iných produktov závisí od typu výrobku, zloženia výrobku, grafického dizajnu a pre koho je samotný produkt určený. Samozrejme, rozsah služieb si v tomto prípade určuje zákazník.
Na základe požiadavky vieme vykonať komplexné služby alebo iba čiastočné služby pri označovaní potravín, etikiet a obalov, a to buď vytvorením nových alebo vykonaním revízie pre:

 • povinné texty na etikete potravín podľa platnej legislatívy
 • marketingové, t.j. ľubovoľné texty na etikete potravín
 • výživové a zdravotné tvrdenia
 • ostatné texty
 • označovanie alergénov
 • označovanie výživových údajov (nutričné údaje v tabuľke)
 • označovanie prídavných látok
 • etikety pre skupinové balenie
 • paletové štítky
 • pomoc pri zaregistrovaní a vytvorení EAN kódov, SSCC alebo ITF kódov…
 • ostatné podľa dohody…

Ako prebieha označovanie potravín ?

Postup spolupráce pre kontrolu etikety si určujeme spoločne podľa potreby.

 • Nadviazanie kontaktu (telefonicky, kontaktný formulár, email uvedený na webe..)
 • Určenie a spresnenie požiadavky zo strany zákazníka
 • Poradenstvo a dohoda
 • Určenie jednotlivých krokov, ako sa bude postupovať a časový rozsah
 • Cenová ponuka bezplatne
 • Získanie a zaslanie potrebných podkladov a informácií na kontrolu etikety alebo revíziu etikety
 • Samotné posúdenie etikety, kontrola etikety
 • Zaslanie protokolu a vyhodnotenia zákazníkovi
 • Poradenstvo, posúdenie a kontrola etikety,…

Časté otázky

Otázky, ktoré Vás najčastejšie zaujímajú pri prvom kontakte v rámci služieb pre posúdenie etikety

HACCPoint firma

Radíte s označovaním potravín aj menším prevádzkovateľom ?

Poradenstvo pre označovanie potravín je určené pre všetkých podnikateľov alebo fyzické osoby, ktoré vyrábajú, skladujú alebo umiestňujú na trh rôzne typy a kategórie potravín. Služby posúdenia etikety sú určené pre rôzne typy prevádzok, bez ohľadu na veľkosť alebo zložitosť procesov a výrobkov.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem pomoc pri označovaní potravín alebo iných výrobkov ?

Poradenstvo, konzultácie a kontrola etikety potravín a horeuvedených výrobkov pre správne označenie potravín robíme ako na diaľku, tak i pri osobnom stretnutí podľa toho, čo zákazník preferuje a aké sú požiadavky na naše služby.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete poradiť pri označovaní potravín a iných produktov ?

Označovanie a služby spojené s označovaním etikiet, obalov a potravín vieme poskytnúť do niekoľkých dní, maximálne do 1 týždňa podľa zložitosti požiadaviek.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP smernice s označovaním potravinárskych výrobkov, etikiet a obalov ?

Označovanie potravín alebo kontrola etikety iných produktov nemusí priamo súvisieť s HACCP dokumentáciou, ale v prípade sťahovania produktov z trhu sa môže priamo dotknúť procesov, ktoré riadi aj HACCP systém (napr. skladovanie stiahnutých produktov z trhu na prevádzke, kde je zavedený systém vysledovateľnosti).

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je poradenstvo pre označovanie potravín alebo podobných produktov určené ?

Poradenstvo pre označovanie potravín je určené pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré uvádzajú potravinárske produkty na trh SR a EÚ.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ak potrebujem kontrolu etikety obalu ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára na webovej stránke.