[woocommerce_cart]

Metrologický poriadok

Vypracovanie metrologického poriadku pre gastro prevádzky, potravinársku výrobu, obchody, sklady a všetky prevádzky, kde sa manipuluje s potravinami.

Metrologický poriadok poradenstvo

Čo je to metrologický poriadok alebo program ?

Plán merania rôznych veličín na prevádzke, od ktorých môže alebo priamo závisí aj bezpečnosť a kvalita výsledného produktu pre zákazníka.

Čo je to plán merania na prevádzke?

Každá prevádzka, a to podľa rozsahu činností, musí na prevádzke sledovať jednotlivé parametre, ako teplotu, vlhkosť, hmotnosť, čas, …

Metrologický program alebo metrologický poriadok je smernica pre plán merania alebo sledovania jednotlivých parametrov  na prevádzke, aby boli dodržané správne postupy pre prácu s meradlami. Správna manipulácia s meradlami je dôležitá na výrobu a spracovanie potravín, kde sa merajú jednotlivé parametre v kritických kontrolných bodoch v rámci HACCP systému. Tento systém sa spracováva na mieru pre jednotlivú prevádzku podľa typu prevádzky, procesov a činností, ktoré sa na prevádzke vykonávajú. Metrologický program ovplyvňujú zariadenia, procesy a meracie prístroje nachádzajúce sa na prevádzke. Plán obsahuje všetky potrebné postupy pre manipuláciu a udržiavanie meradiel.

Kedy potrebujem mať spracovaný metrologický poriadok ?

Ako väčšina základných dokumentov, aj plán metrológie je nutné mať spracovaný hneď na začiatku.

Metrologický plán alebo metrologický poriadok je potrebné mať vypracovaný, schválený a implementovaný pred otvorením prevádzky spolu s HACCP systémom a podpornou dokumentáciou podľa platnej legislatívy.

Na otvorenie gastonomickej prevádzky budete ešte potrebovať

Metrologický program je jedným zo základných dokumentov každej prevádzky, ale okrem neho sú povinné aj ďalšie smernice, ktoré sú navzájom prepojené.

Na otvorenie prevádzky potravinárskej výroby budete ešte potrebovať

Na rozdiel od prevádzok z HORECA segmentu, potravinárske prevádzky potrebujú aj ďalšie dokumenty, ktoré sú navzájom priamo prepojené.

Sankcie, pokuty, riziká

Pokiaľ ide o jeden zo základných dokumentov na prevádzke, je na jeho spracovanie a aplikáciu kladený väčší dôraz.

Je nutné mať spracovaný metrologický poriadok ?

Prevádzkovateľ je povinný merať niektoré parametre na prevádzke.

Spracovaný, schválený a aplikovaný metrologický plán alebo metrologický poriadok musí mať každý prevádzkovateľ alebo osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami (monitorovanie teploty, vlhkosti, navažovanie, rôzne iné merania…). Metrologický plán priamo nadväzuje a úzko súvisí s HACCP systémom a dokumentáciou pre podniky rôzneho typu.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám metrologický poriadok spracovaný a implementovaný ?

Kontrola úradníkov sa častokrát zameriava na prítomnosť dokumentácie a ich aplikáciu.

Pokuty pre nevypracovaný, zle vypracovaný plán sú uvedené v nariadení 152/1995 Z.z. zákona národnej rady Slovenskej republiky z 27. júna 1995 o potravinách a v znení ďalších predpisov.
Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur.
V prípade opakovaného porušenia legislatívy sa pokuta niekoľkonásobne navyšuje a môže dosiahnuť výšku až 5 000 000 eur.

Rozsah a priebeh vypracovania poriadku

Pri tomto type dokumentu je rozsah pri viacerých typoch prevádzok podobný.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Pri komplikovanejších prevádzkach je dokument o niečo rozsiahlejší.

Rozsah služieb a potreba vypracovania metrologického poriadku závisí od typu prevádzky, zložitosti procesov na danej prevádzke, zariadení a technológie, ktorá sa na prevádzke nachádza, čo vychádza buď z legislatívnych požiadaviek EÚ a SR, požiadaviek zákazníka alebo príslušných úradov hygieny v rámci SR.

Ako prebieha vypracovanie metrologického plánu ?

Postup sa určuje väčšinou individuálne podľa potrieb zákazníka, s ohľadom na prevádzku.

 • Oslovenie našej spoločnosti (telefonicky, kontaktným formulárom, emailom..)
 • Zadanie požiadaviek zo strany zákazníka alebo stručný popis problematiky a situácie
 • Poradenstvo, čo je potrebné spracovať, urobiť
 • Nastavenie parametrov a vzájomná dohoda
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Zaslanie potrebných informácií k podkladom, ktoré budeme potrebovať k vypracovaniu alebo osobné stretnutie
 • Získanie potrebných informácií k vypracovaniu dokumentácie alebo poskytnutiu našich služieb
 • Vypracovanie dokumentácie alebo poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Odovzdanie dokumentácie alebo úspešné poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Schválenie prevádzky, otvorenie prevádzky
 • Školenie, poradenstvo, revízia dokumentácie

Časté otázky

Najčastejšie sa pýtate podobné typy otázok, ale radi Vám odpovieme aj na iné Vaše dotazy.

HACCPoint firma

Vypracovávate metrologický plán aj pre malé prevádzky ?

Metrologický poriadok vypracovávame pre všetky typy prevádzok, v ktorých je túto smernicu nutné vypracovať a implementovať, bez ohľadu na veľkosť a zložitosť procesov, alebo typu zariadení a technológie, ktoré sa na prevádzke nachádzajú.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vypracovať metrologický plán ?

Tento dokument vieme vypracovať aj na diaľku. Na základe informácií, ktoré od Vás vypýtame, vieme spracovať program presne na mieru na Vašu prevádzku rovnako, ako by to bolo aj v prípade výjazdu. Výhodou spracovania na diaľku je to, že dokumentáciu vieme pre Vás spracovať rýchlejšie a ekonomickejšie.

V prípade, že by ste predsa len mali záujem osobne sa stretnúť a prediskutovať všetky náležitosti a otázky, nemáme s tým problém. Dohodneme výjazd za poplatok, ktorý sa vopred stanoví.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať metrologický plán ?

Tento plán vieme spracovať do niekoľkých dní, maximálne však do 1 týždňa.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s metrologickým plánom ?

Tento plán môže byť spracovaný samostatne, ale samozrejme, častokrát býva prepojený s HACCP systémom, keďže HACCP systém je založený na preventívnych, ale aj nápravných opatreniach a kritických kontrolných bodoch, v ktorých sú stanovené limity, ktoré je potrebné monitorovať, buď vizuálne alebo merať jednotlivými prístrojmi v rámci metrológie.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je určený metrologický poriadok ?

Tento plán je určený pre všetky prevádzky, ktorých náplňou je výroba, spracovanie alebo manipulácia s potravinami.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete ktorýkoľvek deň cez pracovný týždeň alebo víkend, či sviatok buď emailom, telefonicky alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke.