[woocommerce_cart]

Označovanie výživových doplnkov a iných výrobkov

Poradenstvo pre označovanie výživových doplnkov a podobných výrobkov osobám a prevádzkovateľom, ktorý svoje produkty umiestňujú na trh.

Označovanie doplnkov výživy

Čo je to označovanie výživových doplnkov ? Aké služby poskytujete ?

Výživové doplnky obsahujú rôzne texty, grafické prvky alebo piktogramy, ktoré sú presne stanovené v legislatíve. Všetky tieto prvky kontrolujú ako štátne orgány, tak aj niektorí odberatelia a zákazníci.

Čo sú to doplnky výživy?

V dnešnej dobe existujú rôzne formy vitamínov, minerálov, rastlinných výťažkov a iných prvkov, ktoré sa predávajú samostatne, alebo sa nimi fortifikujú potraviny.

Výživové doplnky sú koncentrované zdroje niektorých živín, ktoré majú fyziologický alebo výživový účinok na základe aktívnych látok, ako napr. vitamíny, minerálne látky, extrakty jednotlivých rastlín alebo častí rastlín a plodov, a to buď jednotlivo alebo v kombinácii rôznych látok. Zjednodušene povedané, ide o potraviny, ktoré sú určené ako doplnky bežnej stravy, ktorú denne prijímame.
Výživové doplnky sa predávajú v rôznych formách ako kapsuly, pastilky, tablety alebo žuvacie tablety, pilulky, vrecúška s práškom, rôzne ampulky alebo sa nachádzajú v tekutej forme s dávkovačom.
Tieto produkty nesmú obsahovať liečivá, omamné, psychotropné látky a akékoľvek iné zložky, ktoré nie sú bezpečné, alebo ich nesmú obsahovať v takých množstvách, ktoré nie sú dokázateľne bezpečné.
Práve z tohto dôvodu, a podobne ako pri potravinách – EÚ a Slovenská republika stanovili určité pravidlá na označovanie výživových doplnkov, aby sa zvýšila bezpečnosť a informovanosť o danom produkte, a taktiež aby sa spotrebiteľom pomohla pri nákupe rozhodnúť, ktorý produkt je pre nich určený.
V rámci legislatívy, ktorá platí pre označovanie výživových doplnkov, a stanovených pravidiel poskytujeme aj komplexné služby poradenstva.
Naše služby pre označovanie výživových doplnkov vykonávame s ohľadom na platnú legislatívu, požiadavky úradov verejného zdravotníctva, ako aj na receptúru, obsah, špecifikácie produktov, určenie a ďalšie parametre produktu.
Naše služby pre označovanie výživových doplnkov poskytujeme nasledovne:

 • návrh textov na etiketu produktu alebo dolepku
 • kontrola a pripomienkovanie existujúcich textov na etikete alebo dolepke
 • návrh alebo revízia zdravotných a výživových tvrdení
 • revízia marketingových textov a grafických prvkov
 • revízia grafického dizajnu na etikete
 • registrácia výživových doplnkov na úrade verejného zdravotníctva
 • ostatné služby podľa požiadaviek zákazníka

Kedy potrebujem mať označené výživové doplnky podľa tejto legislatívy ?

Na legislatívne povinnosti je dobre myslieť už pri vývoji výrobku, prípadne jeho dovozu, aby sa predišlo komplikáciám.

Najlepšie je mať správne označenie výživových doplnkov pred tlačou etikiet alebo dolepiek, a to ich pred umiestnením na trh. Tým pádom sa prevádzkovateľ vyhne pokutám zo strany príslušných úradov, ako aj sťahovaniu z trhu, prebaľovaniu alebo likvidovaniu nesprávne označených produktov alebo zásob obalov zo skladu.
Samozrejme, tieto služby vieme poskytnúť kedykoľvek, aj behom predaja pri zabehnutých výrobkoch, pri zmene legislatívy, nápravných opatreniach po kontrole štátnych orgánov alebo upozorneniach odberateľa.

Sankcie, pokuty, riziká

Ako pri potravinách a kozmetických výrobkoch, ani pri výživových doplnkoch to nie je odlišné, a pri porušení legislatívnych povinností sa prevádzkovateľ nevyhne pokutám.

Je nutné mať označené výživové doplnky podľa legislatívy ?

Všetky texty na obale podliehajú rôznym nariadeniam a vyhláškam.

Označovanie výživových doplnkov a usmernenia, ako majú byť tieto produkty označené, priamo nariaďuje legislatíva.

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004
 • ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 152/1995 Z.z. z 27. júna 1995 o potravinách a v znení neskorších predpisov
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín
 • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách

A iná legislatíva vzťahujúca sa na označovanie výživových doplnkov…

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám správne označené výživové doplnky ?

Ako pri potravinách a kozmetických výrobkoch, najčastejšie to býva finančná pokuta, ktorú určí štátny orgán a v horšom prípade aj stiahnutie z trhu, prípadne medializácia.

Sankcie a pokuty pre neoznačené alebo zle označené doplnky výživy sú určené podľa závažnosti porušenia požiadaviek legislatívy. Okrem pokuty zo strany príslušných úradov hrozí likvidácia skladových zásob a stiahnutie výrobkov z obchodnej siete.

Rozsah a priebeh vypracovania dokumentácie

Rozsah služieb a priebeh spolupráce dohodneme vždy po vstupných informáciách od zákazníka.

Aký rozsah služieb potrebujem v rámci označovania výživových doplnkov?

Väčšinou rozsah služieb navrhneme my, pričom to závisí od viacerých faktorov.

Služby poradenstva pre označovanie výživových doplnkov a povinnosti označovania týchto produktov závisia hlavne od samotného typu výživového doplnku, ďalej zložiek a fyziologicky aktívnych látok, grafického dizajnu etikety a pre akú kategóriu zákazníkov je produkt určený.  Všetko je na základe dohody a požiadaviek.

Ako prebieha označovanie výživových doplnkov ?

Postup je podobný ako pri potravinách, ale veľmi dôležité sú vstupné informácie a podklady od zákazníka.

 • Kontaktovanie našej firmy (mobil, email, kontaktný formulár…)
 • Zadanie požiadaviek z Vašej strany
 • Vzájomná dohoda a určenie rozsahu zákazky
 • Ďalšie návrhy z našej strany
 • Vypracovanie cenovej ponuky, ktorá je bezplatná
 • Zaslanie potrebných údajov, textov, dizajnu…
 • Vypracovanie dokumentácie a poskytnutie služieb
 • Ďalšie konzultácie
 • Uvedenie produktu na trh

Časté otázky

Na Vaše otázky sa snažíme odpovedať jasne a stručne, a tu sú niektoré z tých najčastejších.

HACCPoint firma

Radíte s označovaním výživových doplnkov aj menším prevádzkovateľom ?

Poradenstvo pre označovanie výživových doplnkov je určené pre všetky fyzické a právnické osoby, ako aj prevádzkovateľov, ktorý vyrábajú, skladujú alebo predávajú výživové doplnky, či v kamennej predajni alebo cez e-shop.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nevyhnutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem pomoc pri označovaní výživových doplnkov ?

Služby poradenstva, konzultácie, vypracovania textov, návrhov tvrdení alebo revízie etikiet doplnkov výživy robíme buď komunikáciou emailom, telefonicky, ale tak isto aj pri osobnom stretnutí podľa toho, čo zákazník uprednostňuje a aké sú jeho požiadavky.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete poradiť pri označovaní výživových doplnkoch ?

Poradenstvo pre označovanie výživových doplnkov vieme poskytnúť v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Maximálne však do 1 týždňa podľa zložitosti požiadaviek a objemu produktov.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP alebo iných služieb s označovaním doplnkov výživy ?

Označovanie výživových doplnkov priamo nesúvisí s HACCP dokumentáciu alebo správnou výrobnou praxou, ale v prípade udelenia pokuty alebo krízovej situácie, napr. sťahovania výrobkov z trhu sa môže dotknúť určitých procesov, ktoré sú popísané v správnej výrobnej praxi alebo iných smerniciach.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je poradenstvo pri označovaní výživových doplnkov určené ?

Poradenstvo pre označovanie výživových doplnkov je určené pre všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré svoje produkty umiestňujú na trh.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete cez pracovný týždeň, víkend či sviatok prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo emailom, ktorý je uvedený na webovej stránke.