[woocommerce_cart]

Ochrana osobných údajov

Tu nájdete bližšie informácie o ochrane osobných údajov

Bližšie informácie k ochrane osobných údajov

Informácie, ktoré sa týkajú spracovania týchto údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť HACCPoint s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 47 204 281, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 90040/B realizuje ochranu osobných údajov vo vzťahu k poskytovaným službám nasledovne:

Právne predpisy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

Zákon č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov v platnom znení, ktorý nahradil zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon o OOU“).

Identifikačné údaje a kontaktné údaje poskytovateľa ako prevádzkovateľa:

HACCPoint s.r.o.
Karpatské námestie 10 83106 Bratislava
Zap.: OR SR BA I, odd.: Sa, vl.č.: 90040/B
Tel. číslo: 0940 512 300
Email: info@haccpoint.sk

Minimálny rozsah osobných údajov:

Telefónne číslo, e-mail alebo iný identifikátor zákazníka, výška neuhradených záväzkov, meno, priezvisko, akademický titul, adresa a názov firmy, adresa prevádzky.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať aj prípadné ďalšie osobné údaje zákazníka pokiaľ  je to potrebné pre riadne a včasné plnenie zmluvy a poskytovaných služieb.

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými vstupuje do zmluvného vzťahu, resp. s ktorými prichádza do styku pri poskytovaní služieb prevádzkovateľa v oblasti poradenských služieb v rámci segmentu HORECA a potravinárstva, HACCP, prevádzky podnikov, inžinieringu, označovania potravín a vzdelávania v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa (ulica a číslo domu, mesto, PSČ), e-mailová adresa a telefónne číslo.

Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú na nasledovných právnych základoch:

• pri poskytovaní služieb prevádzkovateľa na zmluvnom základe je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účel plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
• pri zastupovaní dotknutej osoby prevádzkovateľom pred orgánmi verejnej správy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa,
• v prípade vedenia obchodnej evidencie prevádzkovateľom, plnenia si daňových a iných povinností je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa,
• na uplatnenie zákonných nárokov dotknutej osoby zo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa z uzatvorenej zmluvy (napr. reklamácie),
• na umožnenie výkonu práv dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Súhlas so spracúvania osobných údajov:

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený.

Kategórie príjemcov:

Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s nariadením,  zákonom o OOU alebo inými platnými právnymi predpismi nasledovným kategóriám príjemcov:
1. osobám povereným spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene poskytovateľa (sprostredkovateľom),
2. tretím osobám, ktoré poskytovateľ poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv poskytovateľa voči dotknutej osobe, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv poskytovateľa, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok poskytovateľa na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s dotknutou osobou,
3. súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv poskytovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti poskytovateľa,
4. zmluvným partnerom poskytovateľa, ktorí poskytovateľovi poskytujú služby a/alebo plnenia týkajúce sa služby,
5. obchodným zástupcom poskytovateľa alebo iným subjektom, ktorí budú na základe poverenia poskytovateľa konať v jeho mene ako sprostredkovatelia pri poskytovaní služieb (vrátane ich objednávania, aktivácie a vybavovania reklamácií),
6. poštovým podnikom, kuriérskym spoločnostiam a/alebo iným osobám poskytujúcim poštové služby alebo vykonávajúcim doručovanie

Doba uchovávania osobných údajov:

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania poskytovateľ ako prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú minimálne po dobu platnosti registrácie resp. zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok poskytovateľa za poskytnuté služby, v prípade vybavovania podaní zákazníka alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v prípade profilovania a v prípadoch, kedy právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ pri spracúvaní údajov zabezpečuje primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti ochrany osobných údajov so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb.

Ďalšie informácie vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov:

K vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to tretie osoby na základe platných právnych predpisov (napr. orgány verejnej správy a kontrolné orgány) a sprostredkovatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom.

Práva zákazníka ako dotknutých osôb:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba má zákazník  právo získať od poskytovateľa ako prevádzkovateľa potvrdenie o:
1. účele spracúvania osobných údajov,
2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
3. príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
4. dobe uchovávania osobných údajov,
5. práve požadovať od poskytovateľ ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
6. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
7. zdroji osobných údajov,
8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov:

Zákazník ako dotknutá osoba má právo na to, aby poskytovateľ ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má zákazník ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov:

Zákazník ako dotknutá osoba má právo na to, aby poskytovateľ ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak nastanú nižšie uvedené skutočnosti. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak
1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
2. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Zákazník ako dotknutá osoba má právo, aby poskytovateľ ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie  osobných údajov, ak
1. ako dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho poskytovateľovi ako prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a zákazník ako dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
3. poskytovateľ ako prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich zákazník ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
4. zákazník ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane poskytovateľa ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Zákazník ako dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol poskytovateľovi ako prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
1. sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník ako dotknutá osoba,
2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Odvolanie súhlasu:

Zákazník ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Zákazník ako dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov:

V prípade ak má zákazník ako dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán.

Právo zákazníka namietať spracúvanie osobných údajov:

Zákazník ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov poskytovateľa ako prevádzkovateľa vrátane profilovania. Poskytovateľa ako prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Zákazník ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu. Ak zákazník ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, poskytovateľ ako prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv v oblasti ochrany osobných údajov, môžete tak urobiť zaslaním žiadosti na adresu HACCPoint s.r.o., Karpatské námestie 10, Bratislava 831 06 alebo zaslaním e-mailu na info@haccpoint.sk. Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať.