[woocommerce_cart]

Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi

Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi pre gastronomické prevádzky, potravinársku výrobu, ubytovacie zariadenia, hotely, wellness prevádzky a obchody s potravinami.

Chemické faktory na prevádzke

Čo je to prevádzkový poriadok a akú má súvislosť s chemickými faktormi ?

Na bežnej prevádzke sa s rôznymi chemikáliami buď pracuje, alebo sa na prevádzke len skladujú, a z toho dôvodu je nutné poznať všetky riziká, ktoré s nimi súvisia.

Aký je to dokument?

Podrobný plán rizík a opatrení by mal byť vypracovaný na rizikové faktory, ktoré môžu vplývať ako na prostredie, tak aj človeka.

Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi je smernica alebo plán popisu činností a procesov na prevádzke, ktoré sa vykonávajú od samotného príjmu na vstupe do prevádzky až po výdaj pokrmu alebo expedíciu hotového produktu. Plán zahŕňa požiadavky legislatívy, úradov hygieny, samotných prevádzkovateľov, receptúry, špecifikácie. Tento typ poriadku je vytvorený pre prostredie, kde sa manipuluje s nebezpečnými chemikáliami na to, aby sa zabezpečilo vhodné a bezpečné prostredie pre prípravu potravín, pokrmov, či potravinárskych produktov. Poriadok zabezpečuje kvalitu výrobkov z hľadiska bezpečnosti chemických látok. Tento systém sa spracováva na mieru pre jednotlivú prevádzku podľa typu prevádzky, procesov a činností, ktoré sa na prevádzke vykonávajú, ako i technologických zariadení, ktoré daná prevádzka obsahuje, pomocných prístrojov, náradia, personálu prevádzky a ďalších faktorov, ktoré na to vplývajú.

Kedy potrebujem vypracovať tento dokument ?

Každý zamestnanec, na ktorého majú chemické faktory denne vplyv, musí poznať svoje povinnosti a riziká.

Túto smernicu je potrebné mať vypracovanú a implementovanú na každej prevádzke, v ktorej sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s chemickými látkami.

Sankcie, pokuty, riziká

Riziko sankcie a pokuty pri nesprávnom spracovaní a aplikácie dokumentácie či postupov je tu vždy, ale riziko pre ľudské zdravie je väčšie.

Je nutné mať spracovaný prevádzkový poriadok ?

Povinnosť aplikácie a spracovania tohto typu prevádzkového poriadku určujú platné zákony.

Spracovanú a  implementovanú smernicu musí mať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami a zároveň na prevádzke skladuje nebezpečné chemikálie, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom kontaminovať potraviny alebo narušiť zdravie ľudí.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám tento dokument spracovaný a implementovaný ?

Pri absencii alebo zlom spracovaní dokumentu hrozí finančná pokuta alebo dočasné pozastavenie činnosti.

Pokuty pre nevypracovaný, zle vypracovaný prevádzkový poriadok sú uvedené v nariadení 152/1995 Z.z. zákona národnej rady Slovenskej republiky z 27. júna 1995 o potravinách a v znení ďalších predpisov. Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur. V prípade opakovaného porušenia legislatívy sa pokuta niekoľkonásobne navyšuje a môže dosiahnuť výšku až 5 000 000 eur.

Rozsah a priebeh vypracovania dokumentácie

Rozsah a priebeh spracovania dokumentácie si určíme spoločne po vyplnení vstupného formulára.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Rozsah dokumentu závisí od počtu kategórií predávaných produktov.

Rozsah služieb a potreba vypracovania prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi závisí od typu prevádzky, zložitosti procesov na danej prevádzke a chemikálií, ktoré sa tu používajú, čo vychádza z legislatívnych požiadaviek, požiadaviek zákazníka a úradov hygieny.

Ako prebieha vypracovanie poriadku ?

Je dôležité zamerať sa na postupy na prevádzke a predávaný sortiment.

 • Oslovenie našej spoločnosti (telefonicky, kontaktným formulárom, emailom..)
 • Zadanie požiadaviek zo strany zákazníka alebo stručný popis problematiky a situácie
 • Poradenstvo, čo je potrebné spracovať, urobiť
 • Nastavenie parametrov a vzájomná dohoda
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Zaslanie potrebných informácií k podkladom, ktoré budeme potrebovať k vypracovaniu alebo osobné stretnutie
 • Získanie potrebných informácií k vypracovaniu dokumentácie alebo poskytnutiu našich služieb
 • Vypracovanie dokumentácie alebo poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Odovzdanie dokumentácie alebo úspešné poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Schválenie prevádzky, otvorenie prevádzky
 • Školenie, poradenstvo, revízia dokumentácie

Časté otázky

Otázky, ktoré Vás zaujímajú pri nastavovaní spolupráce s nami.

HACCPoint firma

Vypracovávate tento dokument aj pre malé prevádzky ?

Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi pripravíme pre ktorúkoľvek prevádzku.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vypracovať prevádzkový poriadok ?

Tento dokument bez problémov spracujeme aj na základe internetovej a telefonickej komunikácie. Na základe informácií, ktoré od Vás vypýtame, vieme spracovať program presne na mieru na Vašu prevádzku tak isto, ako by to bolo aj v prípade výjazdu. Výhodou spracovania na diaľku je to, že vieme dokumentáciu spracovať rýchlejšie a lacnejšie.

V prípade, že by ste sa chceli osobne stretnúť, vašej požiadavke samozrejme vyhovieme. Vieme Vás navštíviť a osobne prediskutovať všetko potrebné. Výjazd je samozrejme spoplatnený sumou, ktorá sa vopred stanoví.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať poriadok pre prácu s chemickými faktormi ?

Tento dokument sme schopní vypracovať do niekoľkých dní, maximálne však do 1 týždňa.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s prevádzkovým poriadkom ?

Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi je spracovaný samostatne, ale môže byť prepojený s HACCP systémom, sanitačným programom alebo smernicou správna výrobná prax a správna hygienická prax, keďže HACCP systém je založený na preventívnych, ale aj nápravných opatreniach, kde sa dohliada na bezpečnosť potravín pri každom jednotlivom kroku spracovania.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je určený tento poriadok ?

Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi je určený pre všetky prevádzky, v ktorých sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami, bez ohľadu na veľkosť prevádzky a zložitosť procesov, a to všade tam, kde sa nebezpečné chemikálie skladujú a pracuje sa s nimi.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Neváhajte nás kontaktovať kedykoľvek cez týždeň, víkend alebo sviatok prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára uvedeného na webovej stránke.