[woocommerce_cart]

Havarijný plán

Vypracovanie havarijného plánu pre potravinársku výrobu, sklady a všetky prevádzky, ktoré umiestňujú svoje produkty na trh.

Kontakt HACCP poradenstvo

Havarijný plán

Plán alebo smernica určujúca jednotlivé postupy riadenia a správania sa v krízových a mimoriadnych situáciách.

Čo je to havarijný plán?

Na každej prevádzke môže za nečakaných okolností vzniknúť mimoriadna situácia, častokrát ohrozujúca bežné procesy na prevádzke alebo životy ľudí.

Havarijný plán je smernica alebo plán riadenia kritických situácií na prevádzke, ktoré vznikajú za nepredvídateľných okolností. Zahŕňa postupy, procesy a kroky ako sa riadiť, keď vznikne podobná situácia (povodeň, výpadok elektriny, vyhrážanie, teroristická hrozba,…) a tiež ako zaistiť všetky činnosti na prevádzke na zachovanie ľudského zdravia a života, ako i zabezpečenie produktov, ktoré sa tu vyrábajú.

Kedy potrebujem vypracovať havarijný plán ?

Povinnosť vypracovania havarijného plánu nemá každá prevádzka, pri niektorých prevádzkach to závisí od charakteru činností.

Havarijný plán je nevyhnutné vypracovať hlavne v prípade väčších prevádzok, kde sa vyrábajú potraviny, ktoré sa distribuujú ďalším prevádzkovateľom ako surovina, polotovar alebo potravina, a taktiež aj na trh pre konečného spotrebiteľa, a to najneskôr ku dňu otvorenia prevádzky.

Sankcie, pokuty, riziká

V prípade niektorých prevádzok je táto dokumentácia povinná a absencia tohto typu dokumentu môže viesť k sankciám od štátnych orgánov, prípadne odberateľov.

Je nutné mať spracovaný havarijný plán ?

Povinnosti niektorých dokumentov vyplývajú z legislatívy, kým iné sú na zvážení prevádzkovateľa.

Havarijný plán musí mať spracovaný, aplikovaný a otestovaný každý prevádzkovateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorý vyrába, skladuje alebo distribuuje potraviny na trh. Nevyhnutnosť aplikácie havarijného plánu určuje legislatíva, požiadavky z trhu, dodávateľsko – odberateľské vzťahy, ako i štátne orgány.

Čo mi hrozí, ak nemám havarijný plán spracovaný a implementovaný ?

Dôsledky nesprávneho spracovania, prípadne absencie vždy určujú kontrolné orgány alebo odberateľ v závislosti od daných podmienok.

Pokuty pre nevypracovaný, neimplementovaný alebo zle vypracovaný havarijný plán sú určené v dodávateľsko – odberateľských vzťahoch alebo legislatíve.

Rozsah a priebeh vypracovania plánu

V závislosti od komplikovanosti procesov a veľkosti prevádzky sa určí aj rozsah dokumentu.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Rozsah závisí od dohody s našou spoločnosťou po konzultáciách.

Pre Vašu prevádzku potrebujete vypracovať havarijný plán spolu s evidenciami. Táto smernica väčšinou dopĺňa systém vysledovateľnosti, taktiež býva prepojená so smernicou nezhodných výrobkov, keďže v prípade krízových a havarijných situácii častokrát dochádzka k znehodnoteniu a narušeniu kvality a bezpečnosti surovín a potravín, ktoré sa nachádzajú buď na prevádzke v sklade alebo u odberateľa na trhu, či konečného spotrebiteľa. Preto je nevyhnutné mať vypracovaný postup riadenia krízových situácií, sťahovania dotknutých šarží, ich zaistenia a následnej likvidácie na zaistenie bezpečnosti.

Ako prebieha vypracovanie havarijného plánu ?

Postup vypracovania dokumentu vieme vykonať aj na základe Vašich požadaviek.

  • Kontaktovanie (telefonicky, kontaktný formulár, email…)
  • Zadanie parametrov a požiadaviek z Vašej strany, poprípade popis problematiky
  • Poradenstvo a určenie nasledovných krokov
  • Nastavenie požiadaviek a dohoda
  • Vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky
  • Zaslanie potrebných informácii na pochopenie a vypracovanie potrebnej dokumentácie
  • Získanie potrebných informácii na pochopenie a vypracovanie potrebnej dokumentácie
  • Samotné spracovanie dokumentácie v dohodnutom rozsahu
  • Odovzdanie spracovaných smerníc a dokumentov zákazníkovi
  • Schválenie prevádzky, otvorenie prevádzky

Časté otázky

Nižšie nájdete často kladené otázky od našich zákazníkov, ale v prípade potreby radi povieme viac.

HACCPoint firma

Vypracovávate havarijný plán aj pre malé prevádzky ?

Havarijný plán vypracujeme pre všetky typy prevádzok od najmenších po tie najväčšie medzinárodné, bez ohľadu na typ vyrábaných alebo skladovaných produktov, a taktiež aj zložitosť procesov a činností vykonávaných na daných prevádzkach.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem havarijný plán ?

Rovnako ako v prípade ostatných smerníc a služieb, ktoré ponúkame, vieme túto smernicu spracovať dvomi spôsobmi – buď na diaľku cez internet (email, mobil) na základe získania informácií a zaslania podkladov z Vašej strany alebo pri osobnom stretnutí. V oboch prípadoch je dokumentácia šitá presne na mieru na Vašu prevádzku. V prípade výjazdu sa vieme stretnúť na vopred dohodnutom mieste alebo priamo na prevádzke, kde vieme urobiť vstupnú kontrolu alebo audit za poplatok, ktorý sa vopred stanoví.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať havarijný plán ?

Tento plán vieme spracovať do niekoľkých dní, maximálne však do 2 týždňov.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s havarijným plánom ?

Tento plán môže byť spracovaný ako samostatná smernica, ale samozrejme, častokrát býva prepojený s HACCP systémom, ale aj systémom vysledovateľnosti a smernicou nezhodných výrobkov, kde sa dohliada na dodržiavanie a zabezpečenie všetkých parametrov bezpečnosti potravín a rizík fyzikálneho, chemického, biologického alebo mikrobiologického pôvodu súvisiaceho s havarijnou situáciou.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je určený havarijný plán ?

Tento plán je určený prevažne pre prevádzky alebo podniky, ktoré skladujú, distribuujú, vyrábajú alebo uvádzajú potraviny na trh, buď pre veľkoodberateľov alebo konečného spotrebiteľa.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek behom týždňa, ako i cez víkend či sviatok, prostredníctvom uvedeného emailu, mobilu alebo kontaktného formulára na webovej stránke.